ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีอาคารจำนวน  18  อาคาร  ดังนี้

1. อาคารหมายเลข 1

            เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  ใช้ประโยชน์หรือทำหน้าที่เป็นตึกอำนวยการ  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 10 x 48  เมตร (4 ชั้น = 1,920  ตารางเมตร) 
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  6,300,000  บาท (เงินงบประมาณปี 2532  จำนวน 5,000,000  บาท  และเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 1,000,000 บาท)

                   ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ  ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  และ         ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ขนาด 10 x 48 เมตร

                    ชั้นที่ 2 ใช้เป็นสำนักงานฝ่ายวิชาการ  งานบุคลากร  และงานทะเบียน               ขนาด 10 x 48 เมตร

             ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุม  และสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขนาด 10 x 48 เมตร

             ชั้นที่ 4  ใช้ห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาการบัญชีขนาด 10 x 48 เมตร

2. อาคารหมายเลข 2

            เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจ  พื้นที่ใช้สอย 10 x 36  เมตร (3 ชั้น = 1,080)  ใช้เงินงบประมาณปี 2539 เป็นค่าก่อสร้างจำนวน 1,500,000 บาท

            ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการเลขานุการ ขนาด 10 x 36 เมตร

             ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการบัญชี และห้องพัสดุกลางแผนกวิชาการบัญชี ขนาด 10 x 36 เมตร

             ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของแผนกวิชาการตลาด 
ขนาด 10 x 36 เมตร

3. อาคารหมายเลข 3

            เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พื้นที่ใช้สอยขนาด 9 x 54 เมตร (4 ชั้น = 1,944 ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณปี 2520  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน 3,000,000 บาท

             ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องพยาบาล  ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนรวม  ขนาด 9 x 54 เมตร

             ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทย  ห้องพักครูหมวดวิชาภาษาไทย และห้องเรียนพลานามัย ขนาด 9 x 54 เมตร

             ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนทฤษฎีวิชา
พุทธศาสนาสังคมศึกษา

            ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์

4. อาคารหมายเลข 4

             เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน 
และปฏิบัติการของคณะวิชาคหกรรม  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 9 x 54 เมตร (3 ชั้น = 1,458  ตารางเมตร) เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูน หลังคากระเบื้อง
ลอนคู่  ใช้เงินงบประมาณปี 2527 เป็นค่าก่อสร้างจำนวน 2,470,000 บาท

             ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ และห้องพักครู ขนาด 9 x 54 เมตร

              ชั้นที่ 2  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป และห้องพักครูขนาด 9 x 54 เมตร

              ชั้นที่ 3  ใช้เป็นห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย และห้องพักครู ขนาด 9 x 54 เมตร           

5. อาคารหมายเลข 5

            เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ใช้เป็นอาคารเรียน  และปฏิบัติการกลาง  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  10 x 48  เมตร  (4 ชั้น = 1,920 ตารางเมตร)  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  4,474,000 บาท (ใช้เงินงบประมาณปี  2530 จำนวน  4,000,000  บาทและเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 474,000  บาท)

          ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์  ขนาด 10 x 48 เมตร

           ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาด 10 x 48 เมตร 

           ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องพักครูภาษาอังกฤษ  ห้องพักครูวิทยาศาสตร์  ห้อง Sound  Lab และ Home Theater  ขนาด 10 x 48 เมตร   

           ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้อง Sound Lab ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ขนาด 10 x 48 เมตร

      6. อาคารหมายเลข 6

          เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,093.50 ตารางเมตร
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  5,300,000  บาท  (ใช้เงินงบประมาณปี  2543  จำนวน 2,000,000  บาท ปี 2535 จำนวน 3,300,000 บาท)

  ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจ

  ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และห้องพิมพ์ดีดภาษาไทย

          ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการคำนวณและห้องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

     7.  อาคารหมายเลข 7

          อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น ตามแบบ  กช.1200  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกล
โรงงาน  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ขนาดพื้นที่ใช้สอย  4,000  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,338,000  บาท  (ใช้เงินงบประมาณปี  2537  จำนวน  4,000,000  บาท ปี 2538 จำนวน 10,000,000  บาท  และปี  2539  จำนวน 338,000 บาท)

           ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ห้องเครื่องมือ ห้องลับมีด ห้องพัสดุ และห้องพักครู

           ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
ห้องฝึกตะไบ ห้องเครื่องมือวัด  ห้องเรียนเขียนแบบ  และห้องพักครู

            ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์  และห้องพักครู

           ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติห้องโครงงานห้องกิจกรรมนักศึกษาของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     8.  อาคารหมายเลข 8

          เป็นอาคารโรงฝึกงานขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 4,000  ตารางเมตร
ตามรูปแบบเลขที่ กช. 4 – 1200/40  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 17,650,000 บาท
ใช้เงินงบประมาณดังนี้

         งบประมาณปี  2540                    จำนวน     1,372,000   บาท

                  ผูกพันงบประมาณปี  2541             จำนวน     13,328,000  บาท

         และผูกพันงบประมาณปี  2542        จำนวน     2,950,000   บาท

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

                ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

       ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียน และปฏิบัติการของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

9.  อาคารหมายเลข 9

     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,088 ตารางเมตรก่อสร้างเมื่อปี  2547  ใช้งบประมาณ  งบลงทุน  จำนวน  8,040,000  บาท เป็นอาคารสำนักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ศูนย์ประกอบ/ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ  เป็นห้องประชุมขนาด 60–120 คน  จำนวน  2  ห้อง  เป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาการขาย  แผนกวิชาการโรงแรม  และห้องเรียนระดับปริญญาตรี  

10.  อาคารหมายเลข 10 (โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง)

       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่ 
ขนาดพื้นที่ใช้สอย  29 x 32 เมตร (928  ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณปี 
2523  เป็นค่าก่อสร้าง  จำนวน  1,830,000  บาท

11.  อาคารหมายเลข 11 (โรงฝึกงานช่างยนต์)

       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 29 x 32  เมตร
(928  ตารางเมตร)  ใช้เงินบำรุงการศึกษาปี  2527  เป็นค่าก่อสร้าง 
จำนวน  1,795,000  บาท

12.  อาคารหมายเลข 12 (โรงฝึกงานช่างโยธา)

               เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน  หลังคากระเบื้องลอนคู่ 
ขนาดพื้นที่ ใช้สอย 29 x 32 เมตร (928  ตารางเมตร) ใช้เงินงบประมาณปี  2521  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน 1,300,000  บาท

13.  อาคารหมายเลข  13  (หอประชุมและโรงอาหาร)

       เป็นห้องประชุมและโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โล่งติดกับพื้น  และฝาเฉพาะเวทีแสดงขนาด  36 x 16  เมตร  (576  ตารางเมตร)  ใช้เงินงบประมาณ
ปี  2514  เป็นค่าก่อสร้างจำนวน  200,000  บาท

14.  อาคารหมายเลข 14 (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ)

               เป็นที่จัดกิจกรรมนักศึกษา  ขนาด  10 x 13  เมตร  (130  ตารางเมตร) 
ใช้วัสดุฝึกนักศึกษาฝึกงานปี  2530  เป็นค่าก่อสร้าง  จำนวน  200,000  บาท

15. อาคารหมายเลข 15 (อาคารพัสดุ)

              เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น  ขนาดพื้นที่  248  ตารางเมตร

16.  อาคารหมายเลข 16 (ร้านสวัสดิการวิทยาลัย)

      จำนวน  1 หลัง  ขนาดพื้นที่ กว้าง 10 เมตร ยาว  20  เมตร

17.  อาคารหมายเลข 17 (อาคารอินทนิล)

         เป็นห้องประชุมและโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  1  หลัง 
ขนาดพื้นที่รวม 5,270  ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง  ขนาดพื้นที่รวม  5,270
ตารางเมตร

        ชั้นที่ 1 ใช้เป็นโรงอาหาร

         ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียน  และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องประชุม Smart Classroom BTC  และห้องสมุด

          ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุมเวที

18.   อาคารหมายเลข 18 (อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.)

        จำนวน  1  หลัง  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.  งบประมาณในการก่อสร้าง  25,877,000  บาท