ข้อมูลแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

          ระบบการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และปริญญาตรี  คือ

          1.  การศึกษาในระบบปกติ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  เปิดสอน  5  ประเภทวิชา  ดังนี้

              1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.)

                     1)  ประเภทวิชาอุตหกรรม

                            สาขาวิชาเครื่องมือกล                        -  สาขางานยานยนต์

                            สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง      -  สาขางานเครื่องมือกล

                            สาขาวิชาโลหะการ                            -  สาขางานโครงสร้าง

                            สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                            สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                            สาขาวิชาก่อสร้าง                             -  สาขางานก่อสร้าง

                            สาขาวิชาก่อสร้าง                             -  สาขางานโยธา

                            สาขาวิชาก่อสร้าง                             -  สาขางานสถาปัตยกรรม

                     2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                            สาขาวิชาการบัญชี                            -  สาขางานการบัญชี

                            สาขาวิชาการตลาด                           -  สาขางานการตลาด

                            สาขาวิชาการเลขานุการ                     -  สาขางานการเลขานุการ

                            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           3)  ประเภทวิชาคหกรรม

                            สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          -  สาขางานอาหารและโภชนาการ

           4)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

                            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

           5)  ประเภทวิชาอุตหกรรมการท่องเที่ยว

                            สาขาวิชาการโรงแรม                        -  สาขางานการโรงแรม

1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.)

                     1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

             สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล       -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

   -  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต        -  สาขางานเครื่องมือกล

   -  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)

   -  สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)

    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ          -  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะโครงสร้างโลหะ

   -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี 2 ปี)

   -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี 2.5 ปี)

    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง            -  สาขางานไฟฟ้าคอบคุม

   -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

   -  สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

   -  สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์        -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

    สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม        -  สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล                                                             และเครือข่าย (ทวิภาคี)

    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

    สาขาวิชาการก่อสร้าง                       -  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง

    สาขาวิชาโยธา                                -  สาขางานโยธา

    สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม            -  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

                     2)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

             สาขาวิชาการบัญชี       -  สาขางานการบัญชี

   -  สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)

   สาขาวิชาการตลาด      -  สาขางานการตลาด

   -  สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     -  สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)

   สาขาวิชาการเลขานุการ             -  สาขางานการเลขานุการ

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป          -  สาขางานการจัดการทั่วไป (ทวิภาคี)

   สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน     -  สาขางานการจัดการสำนักงาน

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

3)  ประเภทวิชาคหกรรม

                       สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          -  สาขางานอาหารและโภชนาการ

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและ

   เครื่องนุ่งห่ม                                   -  สาขางานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

1.3  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556

   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ต่อเนื่อง)

   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

   สาขาวิชายายนต์ (ต่อเนื่อง)

   สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ต่อเนื่อง)

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)