ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นายสมศรี  เนตรรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมชาย  อินทร์ปรางค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิชิต  วงศ์คำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายธีรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา