ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1. 

นายเกษตร  (บอก)

บำเรอสงฆ์

พ.ศ. 2481-2483        

2.

นายจิต          

ตั้งตระกูล

พ.ศ. 2483-2484                  

3.

นายประสาน

ใจภพ

พ.ศ. 2484-2487        

4.

นายบุญนาค

เจริญศรี

พ.ศ. 2487-2494        

5. 

นายชาย

แย้มแก่นจันทร์

พ.ศ. 2494-2495        

6. 

นายสุกุล         

ชื่นเย็น

พ.ศ. 2495-2513

7.

นายรุทร์

กล่อมชุ่ม

พ.ศ. 2513-2522        

8. 

นายสมจริง

กนกนาค

พ.ศ. 2522-2524        

9. 

นายพัฒนะ

พยุงพล 

พ.ศ. 2524-2527        

10.

นายวันดี

รัศมี

พ.ศ. 2527-2530        

11. 

นายลิ้ม 

แอบยิ้ม

พ.ศ. 2530-2535        

12. 

นายทองหล้า

สุนทร

พ.ศ. 2535-2536        

13. 

นายไพบูลย์      

ภูงานทอง

พ.ศ. 2536-2539        

14. 

นายสุเมธ

ดาโรจน์

พ.ศ. 2539-2542        

15.

นายประเสริฐ

จักฤาไชย

พ.ศ. 2542-2545        

16. 

นายวัชรินทร์

ศิริพานิช

พ.ศ. 2545-2551        

17. 

นายนิวัติ         

ตังวัฒนา

พ.ศ. 2551-2556        

18.

นายบุญเลิศ

สัสสี

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน