ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 

      ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มีนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด  5,540  คน  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558  จำนวน  154  คน  จำนวนนักเรียน นักศึกษาลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.78

      เมื่อจำแนกนักเรียน นักศึกษาใหม่ตามระดับการศึกษา  จะแบ่งเป็น

-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3,209 คน คิดเป็นร้อยละ 5792

          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ปวช.) จำนวน 969 คน  คิดเป็นร้อยละ  57.92 

          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับจาก ม.6) จำนวน 1,254 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.64

-  ระดับปริญญาตรี  จำนวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.95

ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามแผนกวิชาแต่ละระดับการศึกษา

ลำดับที่

แผนกวิชา

ระดับการศึกษา

รวม

ร้อยละ

ปวช.(คน)

ปวส.(รับจาก ปวช)
(คน)

ปวส.(รับจาก ม.6)
(คน)

ป.ตรี(คน)

1

แผนกวิชาช่างยนต์

420

126

119

26

691

12.47

2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

และเทคนิคการผลิต

347

101

152

-

600

10.83

3

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

และเทคนิค

184

43

82

-

309

5.58

4

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

297

122

131

34

584

10.54

5

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

318

91

170

14

593

10.70

6

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

143

22

45

-

210

3.79

7

แผนกวิชาช่างโยธา

172

44

86

-

302

5.45

8

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

100

28

37

-

165

2.98

9

แผนกวิชาการบัญชี

379

139

164

-

682

12.31

10

แผนกวิชาการตลาด

129

49

46

-

224

4.04

11

แผนกวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์

-

36

67

-

103

1.86

12

แผนกวิชาการเลขานุการ

137

45

26

17

225

4.06

13

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

327

92

73

17

509

9.19

14

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

109

17

43

-

169

3.05

15

แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

6

-

-

-

6

0.11

16

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

45

14

13

-

72

1.30

แผนกวิชาการโรงแรม

96

-

-

-

96

1.73

รวม

3,209

969

1,254 108 5,540 100

ข้อมูล  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน 2559