ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

          ปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  มีบุคลากรทั้งหมด  257  คน  เพิ่มขึ้นจากปีการ
ศึกษา  2558  จำนวน  4  คน  จำนวนบุคลากรลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  1.56  โดยจำแนกบุคลากร
ตามประเภท  ดังนี้

อัตรากำลังปีการศึกษา 2559

อัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์มีจำนวนทั้งสิ้น  257  คน  ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา

5

คน

ข้าราชการครู

111

คน

ข้าราชการพลเรือน

1

คน

พนักงานราชการ

7

คน

ครูผู้ช่วย

1

คน

ลูกจ้างประจำ

6

คน

ลูกจ้างชั่วคราว

51

คน

ครูอัตราจ้าง

75

คน

     รวม

257

คน

 

        แผนภูมิจำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ทั้งหมด  ปีการศึกษา 2559  จำแนกตามประเภท