ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2559

         เงินอุดหนุนทั่วไป  2559

1.  จำนวนนักเรียน                                                                                   

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)        จำนวน  5,384 คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)       จำนวน  6,413 คน

2.  ประมาณการรายรับ                                                                              

          ยอดคงเหลือยกมา                                                -        บาท

          ค่าจัดการเรียนการสอน                                24,083,800.00 บาท

          ค่าหนังสือเรียน                                           3,700,000.00 บาท

          ค่าอุปกรณ์การเรียน                                      851,000.00    บาท

          ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                1,757,500.00 บาท

          ค่าจัดการเรียนการศึกษา                               10,364,100.00 บาท

     รวม                                                40,756,400.00 บาท

         3.  ประมาณการประเภทรายจ่าย                                                                             

          ค่าจ้างชั่วคราว                                          10,528,000.00 บาท

          ค่าตอบแทน                                             3,600,000.00 บาท

          ค่าใช้สอย                                               1,330,250.00 บาท

          ค่าวัสดุ                                                   6,225,550.00 บาท

          ค่าสาธารณูปโภค                                      2,400,000.00 บาท

          ค่าครุภัณฑ์                                                       -        บาท

          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        -        บาท

          ค่าหนังสือเรียน                                        3,700,000.00 บาท

          ค่าอุปกรณ์การเรียน                                    851,000.00   บาท

          ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                             1,757,500.00 บาท

          ค่าจัดการเรียนการศึกษา                            10,364,100.00 บาท

     รวม                                               40,756,400.00 บาท

 

เงินงบประมาณ  2559

1.  จำนวนนักเรียน                                                                                   

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช. (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  3,347 คน

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวส. (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  1,988 คน

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  50     คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  3,903 คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  2,442 คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  75   คน                                                                      

2.  ประมาณการรายรับ                                                                              

          ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2558                       -        บาท

          2.1  งบบุคลากร                                                60,226,620.00 บาท

          2.2  งบดำเนินงาน                                              19,400,000.00 บาท

          2.3  งบลงทุน (ครุภัณฑ์)                                       5,000,000.00 บาท

          2.4  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      16,627,000.00 บาท

          2.5  ค่าสร้างโดมอเนกประสงค์                                 999,000.00   บาท

          2.6  ค่าสาธารณูปโภค                                           1,500,000.00 บาท

     รวม                                                          103,752,620.00 บาท

     3.  ประมาณการประเภทรายจ่าย                                                                             

          เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                      60,226,620.00 บาท

          ค่าตอบแทน                                                      11,650,000.00 บาท

          ค่าใช้สอย                                                          1,110,000.00 บาท

          ค่าวัสดุ                                                              6,640,000.00 บาท

          ค่าสาธารณูปโภค                                                 1,500,000.00 บาท

          ค่าครุภัณฑ์                                                        5,000,000.00 บาท

          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        16,627,000.00 บาท

          ค่าสร้างโดมอเนกประสงค์                                         999,000.00 บาท

          รายจ่ายอื่น ๆ                                                               -        บาท

          -  สำรองจ่ายฉุกเฉิน                                                      -        บาท

          -  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ                               -        บาท

     รวม                                                         103,752,620.00  บาท

 

เงินบำรุงการศึกษา  2559

1.  จำนวนนักเรียน                                                                                   

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช. (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  3,347 คน

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวส. (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  1,988 คน

          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับ ป.ตรี (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)    จำนวน  50     คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  3,903 คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวส. (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  2,442 คน

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับ ป.ตรี (พ.ค. 59 - ก.ย. 59)    จำนวน  75     คน

2.  ประมาณการรายรับ                                                                              

          ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2558                       5,000,000.00 บาท

          เงินรับฝากค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต                            

          -  ยอดเงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2558                           2,400,000.00 บาท

          -  จากนักศึกษาภาคปกติ ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2559, 2/2558          700,000.00 บาท

          รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2558        3,100,000.00 บาท

          รายรับที่จะเก็บได้จากนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2559        3,360,000.00 บาท

          ผลกำไรจากการค้า                                                         40,000.00      บาท

          ผลผลิตและ/หรือวัสดุสำเร็จรูป                                           5,000.00       บาท

          ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส.1                                           136,000.00    บาท

          กิจกรรมชมรม                                                             270,000.00    บาท

          รายรับอื่น ๆ                                                                        -           บาท

     รวม                                                                   15,011,000.00  บาท

      3.  ประมาณการประเภทรายจ่าย                                                                             

          ค่าจ้างชั่วคราว                                                             4,204,000.00 บาท

          ค่าตอบแทน                                                                2,600,000.00 บาท

          ค่าใช้สอย                                                                  430,000.00    บาท

          ค่าวัสดุ                                                                      634,000.00    บาท

          ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต                       3,100,000.00 บาท

          ค่าสาธารณูปโภค                                                       1,500,000.00 บาท

          ค่าครุภัณฑ์                                                                 100,000.00    บาท

          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            -        บาท

          รายจ่ายอื่น ๆ                                                                      

          - กิจกรรม ชมรม องค์การวิชาชีพ                                      143,000.00  บาท

          -  สำรองจ่ายฉุกเฉิน                                                    2,000,000.00 บาท

          -  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ                               300,000.00  บาท

     รวม                                                                   15,011,000.00 บาท