ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

                                       ที่ตั้งสถานศึกษา

          เลขที่ 322  ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
รหัสไปรษณีย์ 3100  โทร 0-4461-1472,  0-4461-1079  มีเนื้อที่  32  ไร่ 
2  งาน  ห่างจากศาลากลางจังหวัด  0.5  กิโลเมตร 

เขตติดต่อ

          ทิศเหนือ         จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน

          ทิศใต้             ติดถนนจิระและตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ทิศตะวันออก    ติดโรงเรียนเทศบาล 1

          ทิศตะวันตก      ติดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

บริเวณภายในสถานศึกษา

          เป็นคอนกรีตทั้งหมด  กว้าง 5.50 เมตร  ยาว  900 เมตร

ประวัติการจัดตั้ง

          กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 248  รับนักเรียน  จบชั้นประถมปีที่ 4  เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น  หลักสูตร 3 ปี

พุทธศักราช  2504

          { กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์  เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์  และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  ประเภทช่างก่อสร้าง  หลักสูตร 3 ปีต่อจาก  ม.ศ.  3  และในปีพุทธศักราช  2513  ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก “โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรม และอนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์  ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง

พุทธศักราช  2519

          { กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

พุทธศักราช  2520

          { กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาคหกรรม

พุทธศักราช  2522

          { กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์”  และอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พุทธศักราช  2524

          { กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดให้สถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2524  โดยรับนักเรียนที่จบ  ม.3  และ  ม.ศ.3  เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น  10  แผนก และกำหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช  2532

          { เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พุทธศักราช  2535

          { เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างยนต์  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างยนต์

พุทธศักราช  2536

          { เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

พุทธศักราช  2537

          { เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย

พุทธศักราช  2538

          { เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเลขานุการ รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พณิชยการและรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

พุทธศักราช  2539

          { ขยายการรับนักศึกษา  แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยเปิดรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย

พุทธศักราช  2540

          { เปิดระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  และสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และงดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

พุทธศักราช  2540

          { กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ม  นอกจากรับนักศึกษาในระดับอื่นเพิ่มแล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้น  ม.6  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตร  2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

    1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

              1.2 สาขาวิชาช่างโยธา 

              1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)

              1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม)

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี

    นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6  โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา  และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พุทธศักราช  2541

          { เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคสมทบ  สาขาวิชาช่างโยธา ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ  ม.6  และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์

พุทธศักราช  2544

          { เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช  2545

          { เปิดรับระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช  2548

          { จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสากรรมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวังบุรีรัมย์  และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

          จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา  โดยความร่วมมือกับคณะ
ครุศาสตร์อุตสากรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พุทธศักราช  2549

           { ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พุทธศักราช  2552

 { ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา

พุทธศักราช  2557

{ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนรู้อำเภอประโคนชัย)

พุทธศักราช  2558

{ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์,  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ)