ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์

ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ปรัชญา

          “ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า  สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง  และมีจิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วิลัยทัศน์

          มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

          2. ส่งเสริมการวิเคราะห์  วิจัย  เพื่อนำข้อมูลด้านต่าง ๆ  มาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          3. จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  เป็นครูมืออาชีพ

          5. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

          6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

          7. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย  สร้างภูมิคุ้ม กันห่างไกลยาเสพติดเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา

อัตลักษณ์

          “เป็นคนดี  มีฝีมือ”

เอกลักษณ์

          บริการ  วิชาการ  วิชาชีพ