Fix it center Thailand 4.0 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 10 –11 มิถุนายน 2560 ณ บ้านโคกเพชร ต.พรสำราญ