ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 581 ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานขจีวรรณวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์