รับรางวัลพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย นายสมชาย อินทร์ปรางค์ รองผู้อำนวยการ ครูผกากรอง ใจเอื้อ นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายชัยสิทธิ์ ชะรองรัมย์ และ นายสุเมธ ชำนิมาศ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร และเข็มรางวัล ผู้ได้คัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพ