ชื่อ-สกุล : นายศราวุฒิ ศรีนนท์

เพศ : ชาย
วัน/เดือน/ปี เกิด : 1985-09-27
ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 คอมพิวเตอร์ ครูพิเศษ แผนกวิชาพาณิชยกรรม
2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้ช่วยหันหน้างานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ