ชื่อ-สกุล : นายวนุพล คงบุญ

เพศ : ชาย
วัน/เดือน/ปี เกิด : 2542-12-01
ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 คอมพิวเตอร์ ครูประจำการ แผนกวิชาพาณิชยกรรม