ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริญา ภัทรชัยรวี

เพศ : หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด : 0000-00-00
ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 คอมพิวเตอร์ ครู แผนกวิชาพาณิชยกรรม