ชื่อ-สกุล : นายกฤษณพล เรืองไพศาล

เพศ : ชาย
วัน/เดือน/ปี เกิด : 0000-00-00
ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 ช่างกลโรงงานฯ ไม่ได้ระบุ แผนกวิชาอุตสาหกรรม
2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษา อ.ช.ท. และครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ