ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ โป่วณิชชากร

เพศ : ชาย
วัน/เดือน/ปี เกิด : 0000-00-00
ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ
อันดับ :

กลุ่มงานที่สังกัด

ที่ แผนก ตำแหน่ง กลุ่ม
1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไม่ได้ระบุ แผนกวิชาอุตสาหกรรม
2 งานพัสดุ ผูชวยหัวหนางานพัสด ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ