"สื่อการเรียน" รายวิชาโปรแกรมสื่อประสม

{ ผลงานนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ "Video สื่อการเรียน" บน Social Network YouTube รายวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม }