งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาอาชีพช่างกลึงระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์กับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ตามมาตรฐานการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ

{ งานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาอาชีพช่างกลึงระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์กับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ตามมาตรฐานการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ }

 >> http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/Resss.pdf