เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2106 รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

{ เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2106 รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ }

>>> http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/Multimedia%20applications60.pdf

เอกสารประกอบการสอน 
รหัสวิชา 2204-2106  รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย นางสาวสิริญา ภัทรชัยรวี  
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ