ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 
[ เมื่อ : 06 ส.ค. 2554,10:08:58 ] - การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ โดย : (2455)
[ เมื่อ : 06 ส.ค. 2554,05:08:41 ] - การขอและยื่นแบบคำร้องขอออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2554 โดย : (1498)
[ เมื่อ : 06 ส.ค. 2554,06:08:25 ] - การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) และประกวดแดนเซอร์ ชิงเงินรางวัล โดย : public (1920)
[ เมื่อ : 30 พ.ย. 2554,11:11:04 ] - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดย : saraban (880)
[ เมื่อ : 16 ส.ค. 2554,08:08:32 ] - คู่มือการประเมินผลการการปฏิบัติงาน โดย : personnel (694)
[ เมื่อ : 30 พ.ย. 2554,11:11:17 ] - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดย : saraban (1374)
[ เมื่อ : 11 ส.ค. 2554,06:08:43 ] - รับรางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี 2554 โดย : public (3279)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:31 ] - รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาให้ครูชาวไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรระดับสูง สาขาการ โดย : personnel (480)
[ เมื่อ : 15 ส.ค. 2554,10:08:35 ] - ขอเชิญข้าราชการครูการครูและครูอัตราจ้างประชุม ครั้งที่ 3/2554 โดย : saraban (756)
[ เมื่อ : 15 ส.ค. 2554,10:08:09 ] - ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ 2/2554 โดย : saraban (705)
[ เมื่อ : 15 ส.ค. 2554,11:08:44 ] - รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งขัน A.B.Moterbike โดย : public (3586)
[ เมื่อ : 15 ส.ค. 2554,11:08:52 ] - รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดย : public (16770)
[ เมื่อ : 30 พ.ย. 2554,12:11:26 ] - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัม โดย : saraban (1563)
[ เมื่อ : 19 ส.ค. 2554,08:08:40 ] - การประกวดสถานศึกษาดีเด่นฯ โดย : saraban (705)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:32 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2547 โดย : saraban (74)
[ เมื่อ : 19 ส.ค. 2554,08:08:17 ] - หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ปรึกษา นร. นศ. ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2,3 ทุกท่าน โดย : evaluate (899)
[ เมื่อ : 19 ส.ค. 2554,08:08:05 ] - การประกวดสถานศึกษาดีเด่นฯ โดย : saraban (933)
[ เมื่อ : 23 ส.ค. 2554,07:08:11 ] - การเตรียมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา(ติว)เพื่อเตรียมสอบ Per V-net โดย : saraban (1010)
[ เมื่อ : 23 ส.ค. 2554,10:08:47 ] - แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ระดับประเทศ โดย : public (16093)
[ เมื่อ : 24 ส.ค. 2554,11:08:24 ] - งานสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสการศึกษา โดย : saraban (852)
[ เมื่อ : 25 ม.ค. 2555,11:01:20 ] - แจ้งตารางการกรอกข้อมูล V-Cop ของนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2554 โดย : zero (3401)
[ เมื่อ : 14 ธ.ค. 2554,08:12:22 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมทางวิชาการและองค์การวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย : saraban (3076)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:34 ] - รับสมัตรข้าราชการเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (โครงการเกษียณ โดย : personnel (491)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:34 ] - ประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ โดย : personnel (56)
[ เมื่อ : 30 ส.ค. 2554,15:08:21 ] - นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2554 โดย : public (22811)
[ เมื่อ : 29 ส.ค. 2554,16:08:51 ] - ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ โดย : saraban (1115)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:17 ] - ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย : personnel (439)
[ เมื่อ : 30 เม.ย. 2555,07:04:59 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 โดย : personnel (1212)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2554,13:10:43 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา โดย : zero (4006)
[ เมื่อ : 05 ก.ย. 2554,08:09:55 ] - แข่งหุ่นยนต์ Android Soccer Rebot โดย : admin (33008)
[ เมื่อ : 05 ก.ย. 2554,13:09:22 ] - สูตจิบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดย : public (857)
[ เมื่อ : 06 ก.ย. 2554,16:09:13 ] - แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่กรอกข้อมูล v-cop ยังไม่สมบูรณ์ รหัส 54 ทุกแผนกวิชา โดย : zero (829)
[ เมื่อ : 08 ก.ย. 2554,08:09:41 ] - ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน(วท.คูเมือง) โดย : saraban (831)
[ เมื่อ : 08 ก.ย. 2554,08:09:19 ] - ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน(วท.สุรินทร์) โดย : saraban (853)
[ เมื่อ : 08 ก.ย. 2554,08:09:44 ] - รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย : saraban (1241)
[ เมื่อ : 09 ก.ย. 2554,17:09:29 ] - ขอเรียนเชิญร่วมงานมุมิตาจิต ประจำปี 2554 โดย : saraban (1351)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2554,15:09:30 ] - คู่มือการเขียนรายงานโครงการวิจัย โดย : research (2093)
[ เมื่อ : 14 ก.ย. 2554,14:09:46 ] - คำสั่ง "สานรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง" โดย : Zero (2388)
[ เมื่อ : 14 ก.ย. 2554,14:09:39 ] - คำสั่ง "แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดคุณธรรม จริยธรรม" ระดับภาค โดย : Zero (2439)
[ เมื่อ : 30 พ.ค. 2555,09:05:53 ] - แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555 โดย : research (785)
[ เมื่อ : 30 พ.ค. 2555,09:05:31 ] - เกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยอาชีวศึกษา โดย : research (629)
[ เมื่อ : 21 ก.ย. 2554,09:09:14 ] - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย : public (139)
[ เมื่อ : 21 ก.ย. 2554,09:09:26 ] - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย : public (84)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2554,10:09:09 ] - ตัวแทนแข่งขันชิงแชมป์ Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ โดย : public (43008)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:49 ] - คำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการปี2547-2549(เงินอุดหนุน) โดย : saraban (149)
[ เมื่อ : 13 ธ.ค. 2554,14:12:56 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) โดย : zero (2893)
[ เมื่อ : 20 ม.ค. 2555,14:01:27 ] - ประวัติวิทยาลัย โดย : zero (1438)
[ เมื่อ : 01 พ.ค. 2555,10:05:49 ] - การสรรหา "คนดีศรีสังคม" ประจำปี 2555 โดย : personnel (1135)
[ เมื่อ : 05 ต.ค. 2554,15:10:16 ] - ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการควบคุมภายใน โดย : saraban (1022)
[ เมื่อ : 07 ต.ค. 2554,10:10:23 ] - รายงานการประชุม(การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา) โดย : saraban (636)
[ เมื่อ : 21 ก.ย. 2554,09:09:36 ] - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย : public (45987)
[ เมื่อ : 07 ต.ค. 2554,10:10:58 ] - การทอดกฐินสามัคคีอำเภอกระสัง ประจำปี 2554 โดย : saraban (518)
[ เมื่อ : 07 ต.ค. 2554,17:10:48 ] - ขอเชิญข้าราชการครูการครูและครูอัตราจ้างประชุม ครั้งที่ 4/2554 โดย : saraban (621)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,12:08:12 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (691)
[ เมื่อ : 31 ต.ค. 2557,08:10:41 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย : personnel (208)
[ เมื่อ : 06 พ.ย. 2557,14:11:08 ] - แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(เกณฑ์ทหาร) โดย : zero (164)
[ เมื่อ : 16 พ.ค. 2555,16:05:19 ] - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำหมวดวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และเลขานุการ โดย : personnel (333)
[ เมื่อ : 14 พ.ค. 2555,14:05:11 ] - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โดย : personnel (510)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2554,10:10:29 ] - (ร่าง)แผนยุทธศาสการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปีงบประมาณ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ โดย : saraban (3246)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2554,16:10:26 ] - แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2555 โดย : zero (3909)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2554,16:10:12 ] - ฟอร์มเขียนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย : zero (3812)
[ เมื่อ : 19 ต.ค. 2554,11:10:49 ] - นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต ได้แล้ว โดย : register (2280)
[ เมื่อ : 27 ต.ค. 2554,17:10:22 ] - ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในสถานศึกษา(วท.ชลบุรี) โดย : saraban (776)
[ เมื่อ : 26 ต.ค. 2554,08:10:28 ] - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตั้งโรงทานจุลกฐินตก"ตุ้มโฮม" โดย : saraban (1524)
[ เมื่อ : 28 ต.ค. 2554,10:10:58 ] - การจัดทำรายงานการการควบคุมภายใน โดย : saraban (753)
[ เมื่อ : 23 พ.ย. 2554,13:11:17 ] - สอศ. ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย โดย : personnel (703)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2554,08:11:56 ] - ตัวอย่างการควบคุมภายใน โดย : saraban (532)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2554,08:11:12 ] - ขอส่งตัวอย่างการควบคุมภายใน โดย : saraban (1114)
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2555,16:11:11 ] - ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (237)
[ เมื่อ : 05 พ.ย. 2554,11:11:10 ] - รูปแบบโครงการงานกิจกรรม โดย : activity (1065)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2554,14:11:57 ] - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าและขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนคนตาบอดแห่งชาติ โดย : saraban (120)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2554,14:11:11 ] - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าและขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนคนตาบอดแห่งชาติ โดย : saraban (574)
[ เมื่อ : 15 พ.ย. 2554,16:11:33 ] - คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย : saraban (519)
[ เมื่อ : 15 พ.ย. 2554,16:11:32 ] - ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดโครงการ "จิตอาสา เยียวยาประชาชน" โดย : saraban (457)
[ เมื่อ : 16 พ.ย. 2554,09:11:40 ] - รายงานการรับมอบเรือท้องแบน โดย : saraban (410)
[ เมื่อ : 16 พ.ย. 2554,09:11:42 ] - แต่งตั้งคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด่ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย : saraban (722)
[ เมื่อ : 16 พ.ย. 2554,09:11:31 ] - ร้องเรียนการบริการซื้อ-ขาย วุฒิการศึกษา โดย : saraban (689)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2554,13:11:37 ] - สอศ.ส่งสำเนาหนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดย : personnel (263)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2554,13:11:03 ] - สำรวจความต้องการเรียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดย : personnel (535)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2554,13:11:44 ] - ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ โดย : personnel (457)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2554,13:11:18 ] - สำรวจข้อมูลราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม โดย : personnel (970)
[ เมื่อ : 23 พ.ย. 2554,13:11:30 ] - สำรวจข้อมูลข้าราชการครูขอย้ายคืนถิ่น โดย : personnel (751)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2557,17:05:56 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ "เยี่ยมบ้าน เยือนหอ ชะลอความเสี่ยง" โดย : zero (178)
[ เมื่อ : 30 ธ.ค. 2554,12:12:29 ] - โครกงารพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯ โดย : personnel (1919)
[ เมื่อ : 06 ม.ค. 2555,15:01:28 ] - ขอเชิญ...ร่วมชมโครงการสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากคอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ โดย : abcd (171)
[ เมื่อ : 10 ม.ค. 2555,09:01:13 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหอเกียรติภูมิ โดย : Zero (1809)
[ เมื่อ : 11 ม.ค. 2555,13:01:04 ] - แจ้งรายละเอียดกิจกรรมอาชีวศึกษาสัมพันธ์ ปี 54 โดย : personnel (2590)
[ เมื่อ : 13 ม.ค. 2555,15:01:00 ] - วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาคณิตศาสตร์ โดย : personnel (3732)
[ เมื่อ : 17 ม.ค. 2555,09:01:48 ] - นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธนาคารออมสิน โดย : public (36141)
[ เมื่อ : 17 ม.ค. 2555,10:01:17 ] - บุคลากรที่น่ายกย่อง โดย : public (37008)
[ เมื่อ : 20 ม.ค. 2555,10:01:06 ] - การประกาศข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ โดย : admin (2598)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:58 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2537 โดย : saraban (104)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:56 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2538 โดย : saraban (669)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:09 ] - คำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการปี45,46,50,51(เงินอุดหนุน) โดย : saraban (82)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:16 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2536 โดย : saraban (68)
[ เมื่อ : 01 ก.พ. 2555,11:02:26 ] - แผนภูมิการเสนอโครงการ/การดำเนินโครงการ/การรายงานผลกิจกรรม โดย : activity (2038)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,11:07:40 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2552 โดย : saraban (904)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,11:07:11 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2553 โดย : saraban (948)
[ เมื่อ : 09 ก.ค. 2555,13:07:40 ] - ประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า China World Fashion Disign Contest 2012 โดย : public (4781)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,12:08:56 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (79)
[ เมื่อ : 07 ก.พ. 2555,08:02:48 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ์และเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : zero (1769)
[ เมื่อ : 01 ส.ค. 2557,12:08:01 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (116)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,11:08:15 ] - รองชนะเลิศ อันดับ1(เหรียญเงิน) บาสเกตบอลหญิง กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (155)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,11:08:23 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) กีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (85)
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:42 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรยามประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (294)
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:05 ] - ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ รวม 2 กลุ่ม โดย : passadu (296)
[ เมื่อ : 10 ก.ค. 2557,09:07:32 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) โดย : passadu (219)
[ เมื่อ : 15 ก.ค. 2557,09:07:30 ] - โครงการคืนความสุขให้ประชาชน โดย : activity (291)
[ เมื่อ : 28 ก.ค. 2557,13:07:22 ] - กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเป็นคนดี ศรีอินทนิล" โดย : public (175)
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2557,10:07:55 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (210)
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2557,11:07:10 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (175)
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2557,14:07:49 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์ เวรประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (225)
[ เมื่อ : 31 ก.ค. 2557,15:07:32 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (186)
[ เมื่อ : 01 ส.ค. 2557,11:08:12 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (164)
[ เมื่อ : 01 ส.ค. 2557,12:08:17 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57 โดย : public (84)
[ เมื่อ : 14 ก.พ. 2555,09:02:59 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โครงการยุวชนประกันภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย : Zero (876)
[ เมื่อ : 14 ก.พ. 2555,15:02:08 ] - คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1/2555 โดย : personnel (852)
[ เมื่อ : 17 ก.พ. 2555,08:02:17 ] - กิจกรรมประกวดโครงการวิชาชีพ ชมรมคอมพิวเตอร์ โดย : computer (755)
[ เมื่อ : 17 ก.พ. 2555,09:02:10 ] - การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ปีการศึกษา 2554 โดย : public (29854)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2555,09:02:29 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2-54 โดย : evaluate (891)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2555,09:02:31 ] - รายงานผลการกรอก v-cop ของนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี 54 แยกตามครูที่ปรึกษา โดย : zero (2234)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2555,09:02:48 ] - รายงานผลร้อยละการกรอก v-cop ของนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี 54 แยกตามแผนกวิชา โดย : zero (3305)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2555,09:02:36 ] - รายงานผลการจัดลำดับกรอก v-cop ของนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดย : zero (3290)
[ เมื่อ : 22 ก.พ. 2555,13:02:45 ] - คำสั่ง ปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 โดย : evaluate (2742)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,11:07:42 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2547 โดย : saraban (835)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,10:07:39 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2547 โดย : saraban (768)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2555,14:03:08 ] - ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจับเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๘ โดย : zero (89)
[ เมื่อ : 30 มิ.ย. 2557,16:06:38 ] - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ปวส. โดย : public (252)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,09:03:39 ] - นศ.ที่ต้องการปลดหนี้เงินกู้ยืม (กยศ.) โดย : public (735)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,10:03:06 ] - ข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย : zero (1692)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,10:03:01 ] - ข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของลูกจ้างประจำ โดย : zero (1655)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,13:03:40 ] - ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “การฝึกทักษะในการจับผ้า” โดย : btec_sec (1358)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,13:03:34 ] - ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกวดโครงการวิชาชีพ โดย : btec_sec (1252)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2555,13:03:17 ] - ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดย : btec_sec (1356)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2555,10:03:50 ] - การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์ฯ โดย : personnel (183)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2555,10:03:30 ] - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย : personnel (252)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2555,10:03:24 ] - หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย : personnel (2015)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2555,11:03:12 ] - ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ โดย : personnel (2910)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:02 ] - ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดย : personnel (82)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2555,13:03:44 ] - การสรรหา "คนดีศรีสังคม" ประจำปี 2555 โดย : personnel (2844)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:50 ] - ขอเชิญร่วมงาน โดย : personnel (361)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:47 ] - การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 16 โดย : personnel (683)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:52 ] - หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดย : personnel (812)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:17 ] - ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย โดย : personnel (1513)
[ เมื่อ : 21 มี.ค. 2555,08:03:19 ] - ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดย : personnel (1466)
[ เมื่อ : 22 มี.ค. 2555,09:03:24 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : evaluate (2144)
[ เมื่อ : 27 มี.ค. 2555,11:03:58 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ โดย : personnel (3630)
[ เมื่อ : 28 มี.ค. 2555,11:03:03 ] - ประเมินโครงการ นศ.ระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ โดย : public (18441)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,09:07:46 ] - คำสั่งจ้างครูอัตราจ้าง ประจำปี 2552(เพิ่มเติม) โดย : saraban (81)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,11:03:17 ] - วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดย : zero (350)
[ เมื่อ : 09 เม.ย. 2555,10:04:25 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ โดย : personnel (1064)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,10:03:21 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดย : personnel (3028)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:11 ] - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา โดย : zero (1486)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:43 ] - ข้อมูลสถานประกอบการ โดย : zero (293)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:16 ] - ข้อมูลบุคลากร โดย : zero (1380)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:50 ] - ข้อมูลงบประมาณ โดย : zero (220)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:06 ] - ข้อมูลครุภัณฑ์ โดย : zero (74)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,12:03:28 ] - ข้อมูลอาคารสถานที่ โดย : zero (315)
[ เมื่อ : 02 เม.ย. 2555,10:04:18 ] - ข้อมูลแผนการเรียน โดย : zero (536)
[ เมื่อ : 30 มี.ค. 2555,13:03:27 ] - ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม โดย : zero (167)
[ เมื่อ : 27 เม.ย. 2555,15:04:59 ] - คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 โดย : personnel (1204)
[ เมื่อ : 11 เม.ย. 2555,15:04:29 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานพัสดุ โดย : personnel (1006)
[ เมื่อ : 17 เม.ย. 2555,15:04:31 ] - การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และพ.ศ.2553 โดย : personnel (805)
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2555,11:04:10 ] - การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 โดย : personnel (1003)
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2555,12:04:36 ] - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูแกนนำโครงการพัฒนาสื่อฯ โดย : saraban (1174)
[ เมื่อ : 20 เม.ย. 2555,14:04:02 ] - ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชา โดย : personnel (1660)
[ เมื่อ : 01 พ.ค. 2555,14:05:11 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ โดย : personnel (1547)
[ เมื่อ : 10 พ.ค. 2556,08:05:55 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : zero (238)
[ เมื่อ : 04 พ.ค. 2555,11:05:23 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบุคลากร โดย : personnel (1213)
[ เมื่อ : 04 พ.ค. 2555,16:05:06 ] - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดย : personnel (1032)
[ เมื่อ : 08 พ.ค. 2555,13:05:26 ] - เอกสารประกอบการประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย์ โดย : saraban (950)
[ เมื่อ : 07 ก.ค. 2555,09:07:54 ] - คำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการปี2552-2554(เงินอุดหนุน) โดย : saraban (70)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2555,14:05:06 ] - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 2555 โดย : personnel (347)
[ เมื่อ : 08 พ.ค. 2555,18:05:15 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง หมวดวิชาคณิตศาสตร์ โดย : personnel (550)
[ เมื่อ : 08 พ.ค. 2555,18:05:35 ] - ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง แผนกวิชาภาษาไทย,สังคม,เลขานุการ โดย : personnel (939)
[ เมื่อ : 10 พ.ค. 2555,17:05:20 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โดย : personnel (277)
[ เมื่อ : 10 พ.ค. 2555,17:05:34 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) โดย : personnel (320)
[ เมื่อ : 11 พ.ค. 2555,18:05:02 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (533)
[ เมื่อ : 11 พ.ค. 2555,18:05:05 ] - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร โดย : personnel (266)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:47 ] - การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่ โดย : personnel (352)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2555,16:05:42 ] - คำสั่งวิทลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ที่ 214/2555 มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปี 2555 โดย : personnel (686)
[ เมื่อ : 16 พ.ค. 2555,16:05:59 ] - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ โดย : personnel (297)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:25 ] - ทุนฝึกอบรมของศูนย์โวคเทค ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ในหัวข้อ "Hybrid Teaching Learning Approach in Eff โดย : personnel (121)
[ เมื่อ : 17 พ.ค. 2555,14:05:43 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : Zero (295)
[ เมื่อ : 16 พ.ค. 2555,17:05:16 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง หมวดวิชาการตลาด โดย : personnel (380)
[ เมื่อ : 17 พ.ค. 2555,14:05:50 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : Zero (337)
[ เมื่อ : 18 พ.ค. 2555,17:05:55 ] - ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอิยิปต์ โดย : personnel (124)
[ เมื่อ : 18 พ.ค. 2555,17:05:06 ] - การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดย : personnel (358)
[ เมื่อ : 18 พ.ค. 2555,17:05:00 ] - ทุนฝึกอบรมของศูนย์โวคเทค ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดย : personnel (327)
[ เมื่อ : 18 พ.ค. 2555,17:05:44 ] - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ โดย : personnel (341)
[ เมื่อ : 19 พ.ค. 2555,12:05:44 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี โดย : personnel (322)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2555,09:07:41 ] - ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Wind Turbine Technology and Applications โดย : personnel (463)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2555,14:05:50 ] - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย : personnel (414)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,09:05:36 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเงินกองทุนเงินในกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย : Zero (169)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,08:05:41 ] - คำสั่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2555 โดย : Zero (113)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,08:05:31 ] - คำสั่งโครงการคลินิคพักใจ ประจำปี 2555 โดย : Zero (244)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,09:05:00 ] - คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : Zero (305)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,09:05:17 ] - กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน วันที่ 25 พ.ค. 55 โดย : Zero (390)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2555,11:05:32 ] - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา โดย : personnel (395)
[ เมื่อ : 24 พ.ค. 2555,08:05:57 ] - ใบสมัครองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : activity (225)
[ เมื่อ : 24 พ.ค. 2555,08:05:09 ] - ใบสมัครองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : activity (503)
[ เมื่อ : 25 พ.ค. 2555,14:05:29 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน โดย : personnel (373)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2555,14:10:00 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักการภารโรง โดย : personnel (149)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2555,14:10:55 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย : personnel (119)
[ เมื่อ : 28 พ.ค. 2555,11:05:05 ] - ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2555 โดย : personnel (427)
[ เมื่อ : 28 พ.ค. 2555,13:05:32 ] - การเลือกตั้งผู้แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย : personnel (602)
[ เมื่อ : 30 พ.ค. 2555,09:05:27 ] - การเตรียมความพร้อมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถใช้แล้ว โดย : research (580)
[ เมื่อ : 31 พ.ค. 2555,11:05:37 ] - พระราชบัญญัติการประกันภัย (งานครูที่ปรึกษา) โดย : Zero (487)
[ เมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,11:06:33 ] - รางวัลความประพฤติดี นร. นิสิต นศ. ทั่วราชอาญาจักร จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย : public (8006)
[ เมื่อ : 20 พ.ค. 2557,17:05:32 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่การเงิน โดย : personnel (221)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2557,10:05:29 ] - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดย : passadu (154)
[ เมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,10:06:19 ] - ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 โดย : personnel (211)
[ เมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,10:06:02 ] - การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร"รุ่นที่ 11 โดย : personnel (250)
[ เมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,10:06:36 ] - ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อโครงการอิ่มบุญ ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรม ในปีสัมพุทธชยันตี 2600 ปี โดย : personnel (328)
[ เมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,11:06:18 ] - เวรรักษาการณ์ประจำวัน 1 มิถุนายน 2555 โดย : personnel (340)
[ เมื่อ : 05 มิ.ย. 2555,17:06:36 ] - ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 71 โดย : personnel (725)
[ เมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,10:06:48 ] - ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุฯ โดย : research (644)
[ เมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,10:06:09 ] - ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี2555 โดย : research (622)
[ เมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,11:06:12 ] - คู่มือการเขียนรายงานโครงการ พิมพ์ครั้งที่1 โดย : research (702)
[ เมื่อ : 12 มิ.ย. 2555,17:06:31 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (326)
[ เมื่อ : 12 มิ.ย. 2555,18:06:16 ] - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 โดย : personnel (384)
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2555,08:11:33 ] - จำนวนนักศึกษาตั้งแต่ 2550-2555 โดย : register (216)
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2555,08:11:31 ] - จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มชั้นเรียนภาคเรียนที่2/2555 โดย : register (193)
[ เมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,10:06:47 ] - จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดย : register (852)
[ เมื่อ : 14 มิ.ย. 2555,13:06:22 ] - แบบฟอร์มการดำเนินงานชมรม โดย : activity (1475)
[ เมื่อ : 14 มิ.ย. 2555,17:06:18 ] - แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูล v-cop ของนักเรียน นักศึกษา รหัส 55 ทุกแผนกวิชา โดย : zero (1354)
[ เมื่อ : 15 มิ.ย. 2555,08:06:01 ] - Username และ Password ของนักเรียน นักศึกษา รหัส 55 ทุกแผนกวิชา โดย : zero (1426)
[ เมื่อ : 20 มิ.ย. 2555,13:06:57 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยือนหอ เยี่ยมบ้าน สานความสุข ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : Zero (975)
[ เมื่อ : 20 มิ.ย. 2555,16:06:30 ] - ขอเชิญร่วม...โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง" แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ โดย : computer (938)
[ เมื่อ : 28 มิ.ย. 2555,11:06:58 ] - แผนภูมิการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดย : activity (942)
[ เมื่อ : 30 มิ.ย. 2557,16:06:23 ] - ประกวดโครงงานวิทยาลัยศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ปวช. โดย : public (469)
[ เมื่อ : 17 ส.ค. 2555,11:08:11 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเทคนิครถจักรยานยนต์ให้กับครู - อาจารย์ และนักศึกษา โดย : personnel (128)
[ เมื่อ : 10 ก.ค. 2555,14:07:30 ] - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงการนวัตกรรมพลังงาน โดย : research (420)
[ เมื่อ : 11 ก.ค. 2555,09:07:40 ] - คู่มือการเขียนรายงานโครงการวิจัย โดย : research (192)
[ เมื่อ : 11 ก.ค. 2555,09:07:10 ] - แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย โดย : research (261)
[ เมื่อ : 11 ก.ค. 2555,09:07:39 ] - เกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยอาชีวศึกษา โดย : research (167)
[ เมื่อ : 11 ก.ค. 2555,11:07:55 ] - คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย : saraban (406)
[ เมื่อ : 12 ก.ค. 2555,08:07:28 ] - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 โดย : zero (264)
[ เมื่อ : 12 ก.ค. 2555,17:07:46 ] - การอบรมการพูด การเป็นพิธีกร การจัดพิธีการฯ โดย : personnel (687)
[ เมื่อ : 12 ก.ค. 2555,17:07:02 ] - เสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปปี2555 โดย : personnel (1321)
[ เมื่อ : 12 ก.ค. 2555,17:07:11 ] - การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ลูกจ้างประจำและการแต่งกายของลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุ โดย : personnel (1342)
[ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555,10:07:34 ] - ทุนโครงการพัฒนาครูชาวไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ หลักสูตรภาษาจีนกลาง ๑๐ เดือน โดย : personnel (1571)
[ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555,11:07:55 ] - แบบสรุปโครงการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ2555 โดย : research (189)
[ เมื่อ : 13 ก.ค. 2555,11:07:55 ] - แบบสรุปโครงการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ2555 โดย : research (1911)
[ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555,10:07:28 ] - แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โดย : plan (309)
[ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555,10:07:17 ] - แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดย : plan (364)
[ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555,10:07:26 ] - แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 โดย : plan (378)
[ เมื่อ : 17 ก.ค. 2555,10:07:54 ] - แผนปฏิบัติการประจำปี 2552 โดย : plan (456)
[ เมื่อ : 18 ก.ค. 2555,08:07:26 ] - การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 2555 โดย : research (1416)
[ เมื่อ : 24 ก.ค. 2555,09:07:04 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย : Zero (657)
[ เมื่อ : 24 ก.ค. 2555,09:07:46 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (709)
[ เมื่อ : 17 ส.ค. 2555,08:08:12 ] - บันทึกข้อความส่งแฟ้มประเมินผลงาน และปฏิทินการดำเนินงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ โดย : personnel (122)
[ เมื่อ : 29 ก.ค. 2555,12:07:53 ] - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 2555 โดย : personnel (303)
[ เมื่อ : 28 ส.ค. 2555,01:08:42 ] - เลื่อนกำหนดส่งแฟ้มผลงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2/55 โดย : personnel (148)
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2555,08:07:26 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในเชิงระบบ ปี 2555 โดย : Zero (865)
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2555,15:07:45 ] - คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 โดย : personnel (1064)
[ เมื่อ : 16 ส.ค. 2555,06:08:00 ] - ส่งแฟ้มผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2555 โดย : personnel (271)
[ เมื่อ : 15 ส.ค. 2555,16:08:11 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (396)
[ เมื่อ : 01 ส.ค. 2555,22:08:12 ] - เรียนเชิญบริจาคสมทบทุนทอดผ้าป่าสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป โดย : personnel (1552)
[ เมื่อ : 06 ส.ค. 2555,16:08:03 ] - ::โปรแกรมสำหรับครูที่ไม่ต้องการทำฉลาก.:: โดย : bravira (1296)
[ เมื่อ : 22 ส.ค. 2555,12:08:55 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี โดย : personnel (223)
[ เมื่อ : 23 ส.ค. 2555,23:08:01 ] - กำหนดวันเวลา และสถานที่รับสมัครบุคคลเข้ารับบรรจุแต่งตั้งฯ (ครูผู้ช่วย) โดย : personnel (179)
[ เมื่อ : 20 ส.ค. 2555,23:08:48 ] - รับสมัครคัดเลือกบุคคลและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ โดย : personnel (268)
[ เมื่อ : 24 ส.ค. 2555,10:08:24 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ โดย : personnel (198)
[ เมื่อ : 29 ส.ค. 2555,08:08:54 ] - แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2555 โดย : Zero (127)
[ เมื่อ : 30 ส.ค. 2555,14:08:36 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ทวิภาคี โดย : personnel (213)
[ เมื่อ : 30 ส.ค. 2555,17:08:28 ] - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดย : personnel (172)
[ เมื่อ : 31 ส.ค. 2555,09:08:41 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ โดย : personnel (218)
[ เมื่อ : 05 ก.ย. 2555,08:09:20 ] - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม โดย : personnel (64)
[ เมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,13:06:49 ] - ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โดย : passadu (134)
[ เมื่อ : 05 ก.ย. 2555,08:09:45 ] - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม โดย : personnel (101)
[ เมื่อ : 05 ก.ย. 2555,08:09:18 ] - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม โดย : personnel (25)
[ เมื่อ : 14 พ.ค. 2556,17:05:20 ] - การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย : personnel (197)
[ เมื่อ : 20 ก.ย. 2555,11:09:04 ] - เลิกจ้างและต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง โดย : personnel (350)
[ เมื่อ : 06 ก.ย. 2555,10:09:59 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/55 โดย : evaluate (323)
[ เมื่อ : 10 พ.ค. 2556,21:05:39 ] - ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม (ครั้งที่ 2) โดย : passadu (301)
[ เมื่อ : 20 พ.ค. 2557,11:05:33 ] - เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/57 โดย : public (184)
[ เมื่อ : 06 ก.ย. 2555,12:09:02 ] - ฟอร์มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/55 ปรับปรุงใหม่ โดย : Zero (305)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2555,10:09:31 ] - คำสั่ง วท.บร. ที่ 629/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลดเมืองร้อนสร้างโลกสีเขียวด้วยมือเราสู่ชุมชน โดย : computer (169)
[ เมื่อ : 18 ก.ย. 2555,13:09:11 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) โดย : personnel (269)
[ เมื่อ : 10 ก.ย. 2557,09:09:41 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียน ปิด-เปิดภาคเรียน โดย : register (416)
[ เมื่อ : 20 ก.ย. 2555,11:09:08 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ ฯลฯ โดย : personnel (253)
[ เมื่อ : 19 ก.ย. 2555,16:09:00 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาลงทะเบียนเรียน การปิด-เปิดภาคเรียน โดย : register (520)
[ เมื่อ : 13 ก.ย. 2555,13:09:48 ] - ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Practical Technology for Mechatronics and Robots โดย : personnel (107)
[ เมื่อ : 14 ก.ย. 2555,14:09:07 ] - ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D) สาขาบริหารการศึกษา โดย : personnel (141)
[ เมื่อ : 14 ก.ย. 2555,15:09:11 ] - ทุนฝึกอบรมของศูนย์โวคเทค ประเทศบรูไน โดย : personnel (121)
[ เมื่อ : 18 ก.ย. 2555,11:09:31 ] - การประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย : personnel (216)
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,09:09:29 ] - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โดย : personnel (189)
[ เมื่อ : 18 ก.ย. 2555,12:09:36 ] - การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการช่วงปิดภาคเรียน โดย : personnel (169)
[ เมื่อ : 27 ก.ย. 2555,11:09:50 ] - การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 จังหวัดบุรีรัมย์ โดย : public (779)
[ เมื่อ : 26 ก.ย. 2555,19:09:19 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ โดย : personnel (171)
[ เมื่อ : 26 ก.ย. 2555,19:09:05 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้ัางชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ โดย : personnel (108)
[ เมื่อ : 28 ก.ย. 2555,11:09:54 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 โดย : personnel (261)
[ เมื่อ : 28 ก.ย. 2555,15:09:14 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจำวัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมลำปลายมาศ ประจำเดือนตุลาคม 2555 โดย : personnel (109)
[ เมื่อ : 28 ก.ย. 2555,16:09:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ โดย : personnel (132)
[ เมื่อ : 04 ต.ค. 2555,11:10:09 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (165)
[ เมื่อ : 08 ต.ค. 2555,15:10:25 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดย : personnel (120)
[ เมื่อ : 08 ต.ค. 2555,16:10:43 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดย : personnel (144)
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,17:06:23 ] - ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง รวม 2 กล โดย : passadu (231)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2555,13:10:18 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการตลาด โดย : personnel (192)
[ เมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,08:06:14 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ปีการศึกษา 2557 โดย : zero (182)
[ เมื่อ : 10 ต.ค. 2555,13:10:20 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (102)
[ เมื่อ : 12 ต.ค. 2555,09:10:44 ] - กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : research (396)
[ เมื่อ : 12 ต.ค. 2555,09:10:21 ] - แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปี งปม.56 โดย : plan (621)
[ เมื่อ : 12 ต.ค. 2555,09:10:30 ] - ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี55 โดย : research (530)
[ เมื่อ : 15 ต.ค. 2555,10:10:55 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดย : personnel (83)
[ เมื่อ : 15 ต.ค. 2555,10:10:24 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาบัญชี โดย : personnel (191)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,11:10:21 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดย : personnel (68)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,11:10:06 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาบัญชี โดย : personnel (116)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,11:10:05 ] - ตัวอย่างการเขียนรายงานการควบคุมภายใน โดย : zero (152)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,11:10:10 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (114)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,14:10:37 ] - แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (240)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2555,15:10:19 ] - แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดย : plan (493)
[ เมื่อ : 18 ต.ค. 2555,16:10:07 ] - ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการตลาด โดย : personnel (160)
[ เมื่อ : 17 ต.ค. 2555,15:10:25 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดย : personnel (76)
[ เมื่อ : 17 ต.ค. 2555,15:10:20 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (การตลาด) โดย : personnel (164)
[ เมื่อ : 17 ต.ค. 2555,15:10:56 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย : personnel (77)
[ เมื่อ : 18 ต.ค. 2555,16:10:15 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่บัญชี) โดย : personnel (142)
[ เมื่อ : 20 พ.ค. 2556,16:05:25 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม ครั้งที่ 3 โดย : passadu (471)
[ เมื่อ : 20 พ.ค. 2556,14:05:04 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการลดปัญหาการออกกลางคัน(ปรับใหม่) โดย : zero (167)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,14:05:46 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ปรับปรุง โดย : zero (228)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2556,09:05:32 ] - สำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาผลงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน โดย : personnel (154)
[ เมื่อ : 17 พ.ค. 2556,14:05:31 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับปรับใหม่) โดย : zero (180)
[ เมื่อ : 18 ต.ค. 2555,16:10:25 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่นักการภารโรง โดย : personnel (106)
[ เมื่อ : 14 พ.ค. 2556,09:05:12 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการลดปัญหาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา โดย : zero (223)
[ เมื่อ : 25 ต.ค. 2555,09:10:37 ] - สำรวจรายชื่อผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดย : personnel (110)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2556,18:05:51 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและโรงอาหาร โดย : passadu (346)
[ เมื่อ : 22 ต.ค. 2555,16:10:02 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาบัญชี) โดย : personnel (119)
[ เมื่อ : 29 ต.ค. 2555,16:10:24 ] - นศ.ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับ อศจ.บุรีรัมย์ โดย : public (219)
[ เมื่อ : 25 ต.ค. 2555,07:10:24 ] - ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตาจ้าง ประจำแผนกวิชาบัญชี โดย : personnel (269)
[ เมื่อ : 25 ต.ค. 2555,16:10:56 ] - ตัวอย่างแบบ ปย.1 ปย.1 การควบคุมภายใน โดย : saraban (273)
[ เมื่อ : 25 ต.ค. 2555,16:10:18 ] - ตัวอย่างแบบ ปย.1 ปย.1 การควบคุมภายใน โดย : saraban (330)
[ เมื่อ : 26 ต.ค. 2555,10:10:57 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดย : personnel (174)
[ เมื่อ : 26 ต.ค. 2555,11:10:10 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (462)
[ เมื่อ : 26 ต.ค. 2555,13:10:32 ] - เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย : personnel (356)
[ เมื่อ : 30 ต.ค. 2555,17:10:59 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 โดย : personnel (194)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,14:11:26 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 โดย : zero (369)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:49 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (44)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:53 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (66)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:05 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (56)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:29 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (71)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:32 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (22)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:37 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (83)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:16 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (83)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:47 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (69)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:02 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (63)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2555,15:11:24 ] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน ระดับอาชีวศึกษา โดย : public (260)
[ เมื่อ : 05 พ.ย. 2555,17:11:45 ] - คำสั่ง ครูแกนนำ ติวเตอร์ V-net โดย : evaluate (203)
[ เมื่อ : 06 พ.ย. 2555,20:11:35 ] - การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย : personnel (107)
[ เมื่อ : 07 พ.ย. 2555,14:11:00 ] - กำหนดการอบรมหลักสูตร “การสร้างชุดการสอน” โดย : zero (346)
[ เมื่อ : 08 พ.ย. 2555,16:11:53 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานบัญชี โดย : personnel (216)
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,16:06:59 ] - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (230)
[ เมื่อ : 22 มิ.ย. 2557,18:06:46 ] - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการของข้าราชการครูฯปีการศึกษา2557 โดย : personnel (315)
[ เมื่อ : 23 มิ.ย. 2557,09:06:18 ] - แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ของนักเรียน นักศึกษา รหัส 57 โดย : zero (202)
[ เมื่อ : 23 มิ.ย. 2557,12:06:42 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) โดย : passadu (124)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2555,12:11:26 ] - ผลงานการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย – อาชีวศึกษา – อุดมศึกษา) ระดับ โดย : public (234)
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,08:06:46 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (268)
[ เมื่อ : 14 พ.ย. 2555,13:11:03 ] - การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ และการสำรวจความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับบริการจากหน่วยงาน โดย : personnel (85)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2555,12:11:52 ] - คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 027/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดย : saraban (267)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2555,12:11:17 ] - คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 027/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดย : saraban (293)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2555,12:11:35 ] - คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 027/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดย : saraban (444)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2555,12:11:47 ] - กำหนดการแข่งขันทักษะฯ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 โดย : saraban (290)
[ เมื่อ : 21 พ.ย. 2555,14:11:25 ] - แก้ไขคำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 027/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดย : saraban (395)
[ เมื่อ : 22 พ.ย. 2555,09:11:10 ] - แบบเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน โดย : research (643)
[ เมื่อ : 23 พ.ย. 2555,13:11:56 ] - การแจ้งเวียนเอกสารทางราชการผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดย : personnel (206)
[ เมื่อ : 26 พ.ย. 2555,16:11:49 ] - ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ โดย : passadu (330)
[ เมื่อ : 28 พ.ย. 2555,16:11:16 ] - ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (54)
[ เมื่อ : 28 พ.ย. 2555,16:11:39 ] - ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (253)
[ เมื่อ : 29 พ.ย. 2555,17:11:41 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2555 โดย : public (232)
[ เมื่อ : 30 พ.ย. 2555,10:11:26 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย : personnel (264)
[ เมื่อ : 30 พ.ย. 2555,11:11:58 ] - รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ประจำปี 2555 โดย : public (264)
[ เมื่อ : 04 ธ.ค. 2555,14:12:40 ] - ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : public (728)
[ เมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,10:12:42 ] - รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2555 (ปีที่ 6 ) จากธนาคารออม โดย : public (312)
[ เมื่อ : 18 มิ.ย. 2557,08:06:52 ] - ขอเชิญชวนร่วมงาน "น้อมรำลึกพระคุณครู" จัดโดยชมรมเลขานุการ โดย : public (166)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,09:12:08 ] - ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช โดย : public (143)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,10:12:52 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย : personnel (184)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,10:12:22 ] - ชนะเลิศ การประกวดพิธีกรประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง งานมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที โดย : public (303)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2555,11:12:55 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี โดย : public (614)
[ เมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,10:12:33 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ออโตเมติก จิมคาน่า 2012 โดย : public (373)
[ เมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,10:12:19 ] - วัลชนะเลิศ การประกวดเพลงสากล หญิง งานมหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 โดย : public (395)
[ เมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,16:12:49 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดย : passadu (420)
[ เมื่อ : 20 ธ.ค. 2555,16:12:28 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดย : passadu (541)
[ เมื่อ : 04 ม.ค. 2556,11:01:38 ] - ขอเชิญร่วมโครงการ "สืบสานศิลปวัฒธรรมไทยและการประกวดการแสดงศิลปพื้นบ้าน โดย : public (194)
[ เมื่อ : 09 ม.ค. 2556,08:01:27 ] - การคัดเลือข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 โดย : personnel (376)
[ เมื่อ : 11 ม.ค. 2556,12:01:13 ] - โครงการจิตอาสาช่างยนต์ โดย : public (156)
[ เมื่อ : 11 ม.ค. 2556,14:01:54 ] - การปิดเรียนภายในสถานศึกษา โดย : personnel (230)
[ เมื่อ : 11 ม.ค. 2556,16:01:53 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม"อาชีวศึกษาบุรีรัมย์สัมพันธ์ ๕๖" โดย : personnel (314)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2556,09:01:30 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555 โดย : evaluate (475)
[ เมื่อ : 22 ม.ค. 2556,12:01:32 ] - รับโล่เกียรติยศการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2555 โดย : public (226)
[ เมื่อ : 24 ม.ค. 2556,12:01:25 ] - รับเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดย : public (466)
[ เมื่อ : 28 ม.ค. 2556,08:01:41 ] - แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษระอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดย : zero (203)
[ เมื่อ : 25 ม.ค. 2556,13:01:47 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดย : zero (106)
[ เมื่อ : 28 ม.ค. 2556,09:01:12 ] - รับรางวัล การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ระดับประเทศ โดย : public (406)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2556,11:01:31 ] - แต่งตั้งผูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย : personnel (214)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2556,17:01:39 ] - ชมรมเลขานุการ จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์เลขานุการ โดย : public (128)
[ เมื่อ : 30 ม.ค. 2556,09:01:08 ] - วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย : public (518)
[ เมื่อ : 01 ก.พ. 2556,09:02:47 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดย : register (163)
[ เมื่อ : 31 ม.ค. 2556,11:01:10 ] - แจ้งการไม่เพิ่มกรอบอัตรากำลัง และอัตรากำลัง โดย : personnel (133)
[ เมื่อ : 31 ม.ค. 2556,11:01:49 ] - การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" โดย : personnel (170)
[ เมื่อ : 01 ก.พ. 2556,09:02:21 ] - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2556 โดย : register (522)
[ เมื่อ : 06 ก.พ. 2556,16:02:37 ] - รางวัลชนะเลิศ "สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ " ระดับชาติ ประจำปี 2555 โดย : public (1178)
[ เมื่อ : 06 ก.พ. 2556,17:02:24 ] - สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศอิหร่าน (I.R.IRAN) โดย : public (633)
[ เมื่อ : 07 ก.พ. 2556,10:02:14 ] - ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา/งานในฝ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (173)
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2556,12:02:37 ] - โครงการลดคาร์บอน ลดเมืองร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดย : zero (188)
[ เมื่อ : 08 ก.พ. 2556,14:02:58 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานปกครอง โดย : personnel (346)
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2556,16:02:44 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดคาร์บอน ลดเมืองร้อนรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงฯ โดย : zero (185)
[ เมื่อ : 13 ก.พ. 2556,10:02:24 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเปิดโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2555 โดย : zero (222)
[ เมื่อ : 13 ก.พ. 2556,12:02:37 ] - เชิญชวนร่วมกิจกรรม "พี่ชวนน้องเรียน" ของชมรมเลขานุุการ โดย : public (181)
[ เมื่อ : 14 ก.พ. 2556,08:02:17 ] - เชิญชมกิจกรรม"แข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษต่างประเทศ" ของชมรมภาษาอังกฤษ โดย : public (124)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2556,16:02:32 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานปกครอง โดย : personnel (78)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2556,17:02:42 ] - เชิญร่วมกิจกรรม "มาฆบูชา พุทธบารมี" เนื่องในวันมาฆบูชา โดย : public (135)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2556,16:02:13 ] - เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย โดย : personnel (288)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2556,16:02:13 ] - ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย : personnel (300)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2556,16:02:55 ] - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนระดับปริญญาโท โดย : personnel (135)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2556,16:02:35 ] - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ และสัมมนาเชิงวิชาการ โดย : personnel (294)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2556,14:02:17 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานปกครอง โดย : personnel (191)
[ เมื่อ : 21 ก.พ. 2556,10:02:58 ] - แจ้งการกำหนดส่งแฟ้มบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดย : personnel (182)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2556,16:02:50 ] - คำสั่งมอบตัวโควตา2556 โดย : register (277)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2556,16:02:24 ] - คำสั่งมอบตัวผ่านการสอบ2556 โดย : register (216)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2556,16:02:43 ] - คำสั่งรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 โดย : register (408)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2556,16:02:53 ] - ประกาศกำหนดลงทะเบียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2556 โดย : register (670)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2556,16:02:15 ] - ชมรมเลขานุการจัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดย : public (208)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2556,17:02:57 ] - ชมรมช่างยนต์ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2555 โดย : public (198)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2556,17:02:33 ] - พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น โดย : public (564)
[ เมื่อ : 04 มี.ค. 2556,14:03:59 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหย้าที่เวรรักษาการณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือน มีนาคม 2556 โดย : personnel (174)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,10:03:42 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (96)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,10:03:34 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (69)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,10:03:37 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (165)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,12:03:43 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (173)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,13:03:13 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (40)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,14:03:55 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (185)
[ เมื่อ : 06 มี.ค. 2556,14:03:54 ] - ปรชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ โดย : personnel (219)
[ เมื่อ : 04 พ.ย. 2556,09:11:04 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย : personnel (247)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2556,19:05:28 ] - การส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเ่ด่นประจำปี ๒๕๕๖ ด่วนมาก โดย : personnel (185)
[ เมื่อ : 25 มี.ค. 2556,19:03:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม จำนวน 1 ชุด โดย : passadu (212)
[ เมื่อ : 11 เม.ย. 2556,18:04:47 ] - ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ โดย : passadu (206)
[ เมื่อ : 24 เม.ย. 2556,13:04:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม ครั้งที่ 2 โดย : passadu (203)
[ เมื่อ : 24 เม.ย. 2556,14:04:35 ] - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีก โดย : public (653)
[ เมื่อ : 26 เม.ย. 2556,14:04:23 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง โดย : personnel (486)
[ เมื่อ : 30 เม.ย. 2556,14:04:03 ] - ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารการศึกษาและโรงอาหาร โดย : passadu (270)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2556,11:05:18 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖, แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสอบ โดย : personnel (119)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2556,12:05:14 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย : personnel (167)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2556,13:05:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) โดย : personnel (193)
[ เมื่อ : 18 ต.ค. 2556,14:10:50 ] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง โดย : personnel (371)
[ เมื่อ : 18 ต.ค. 2556,14:10:52 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/56 โดย : public (352)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2557,17:05:34 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยือนหอ เยี่ยมบ้าน สานความสุข โดย : zero (179)
[ เมื่อ : 05 พ.ย. 2556,16:11:31 ] - จำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย : register (563)
[ เมื่อ : 22 พ.ย. 2556,13:11:01 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๑๙ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย : personnel (178)
[ เมื่อ : 08 พ.ค. 2556,16:05:16 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างหมวดวิชาคณิตสาสตร์ และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ โดย : personnel (213)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,01:05:22 ] - แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีผู้สมัครสอบแ่ข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย โดย : personnel (147)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,01:05:17 ] - ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียบกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป โดย : personnel (133)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,11:05:33 ] - การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย : personnel (139)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,16:05:09 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโรงอาหารและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดย : zero (236)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,16:05:20 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : zero (158)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,16:05:16 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2556 โดย : zero (168)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2556,21:05:05 ] - การเสนอขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 โดย : personnel (175)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,09:05:38 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (202)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,09:05:45 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2556 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (245)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,09:05:26 ] - โครงการเตรียมความพร้อมปประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย : personnel (122)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,09:05:49 ] - แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ โดย : personnel (174)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,11:05:24 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 โดย : public (111)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2556,11:05:48 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 โดย : public (181)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2556,13:05:56 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (229)
[ เมื่อ : 23 พ.ค. 2556,13:05:48 ] - มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาวิวาทและทำร้ายกัน ประจำปี 2556 โดย : public (211)
[ เมื่อ : 28 พ.ค. 2556,11:05:01 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ดูแลนักเรียน นักศึกษา(เวรหน้าประตู) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 โดย : public (267)
[ เมื่อ : 29 พ.ค. 2556,08:05:01 ] - รายงานการประเมินตนเองของครู ปี 2556 โดย : zero (277)
[ เมื่อ : 30 พ.ค. 2556,13:05:05 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 โดย : personnel (304)
[ เมื่อ : 30 พ.ค. 2556,16:05:20 ] - ประกาศผู้ชนะการประกาวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและโรงอาหาร จำนวน 1 รายการ โดย : passadu (362)
[ เมื่อ : 04 มิ.ย. 2556,13:06:57 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๓ อัตรา โดย : personnel (157)
[ เมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,21:06:40 ] - - รางวัลชมเชย ประเภท เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ผลงานชื โดย : public (163)
[ เมื่อ : 06 มิ.ย. 2556,15:06:12 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) ปีการศึกษา 2556 โดย : zero (222)
[ เมื่อ : 06 มิ.ย. 2556,15:06:42 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ โดย : personnel (161)
[ เมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,11:06:06 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก "เทคนิคบุรีรัมย์ปลอดยุงลาย 2556" โดย : personnel (241)
[ เมื่อ : 07 มิ.ย. 2556,11:06:16 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน เยือนหอ ขะลอความเสี่ยง (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (191)
[ เมื่อ : 07 มิ.ย. 2556,11:06:17 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการเยือนหอ เยี่ยมบ้าน สานความสุข ประจำปีการศึกษา 2556 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (201)
[ เมื่อ : 07 มิ.ย. 2556,11:06:32 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก "ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555" โดย : zero (200)
[ เมื่อ : 01 พ.ย. 2556,08:11:14 ] - รายชื่อนักศึกษา ปวช.-ปวส.ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย : register (857)
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,16:06:12 ] - คำสั่งครูอัตราจ้างภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เงินรายได้และเงินอุดหนุน โดย : personnel (275)
[ เมื่อ : 10 มิ.ย. 2556,09:06:38 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุกการศึกษาอื่น ๆ ปี 2556 โดย : zero (210)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2556,22:06:33 ] - การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย โดย : personnel (166)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2556,22:06:23 ] - หลักเกณฑ์และวิธีบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ โดย : personnel (144)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2556,23:06:15 ] - การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 โดย : personnel (193)
[ เมื่อ : 18 มิ.ย. 2556,09:06:00 ] - เชิญชวน นศ.สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการยุวชนประกันภัย ชมรมเลขานุการ โดย : public (180)
[ เมื่อ : 18 มิ.ย. 2556,11:06:50 ] - ขอเชิญสมาชิกรมชมเลขานุการร่วมประกวดร้องเพลงใน โครงการประกวดร้องเพลง โดย : public (227)
[ เมื่อ : 21 มิ.ย. 2556,08:06:57 ] - ขอเชิญร่วมกิจกรรม "น้อมรำลึกพระคุณครู" โดย : public (204)
[ เมื่อ : 25 มิ.ย. 2556,15:06:35 ] - ร่วมพูดคุยและแสดงผลงานงาน “เครื่องบำบัดควันไอเสียเครื่องยนต์ด้วยน้ำ” ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ แล โดย : public (754)
[ เมื่อ : 26 มิ.ย. 2556,14:06:14 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : personnel (193)
[ เมื่อ : 26 มิ.ย. 2556,14:06:37 ] - กำหนดการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปี 2556 โดย : personnel (184)
[ เมื่อ : 02 ก.ค. 2556,10:07:24 ] - แบบฟอร์มแผนพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย : personnel (187)
[ เมื่อ : 02 ก.ค. 2556,11:07:43 ] - จำนวนนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดย : register (332)
[ เมื่อ : 02 ก.ค. 2556,11:07:10 ] - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดย : register (242)
[ เมื่อ : 03 ก.ค. 2556,08:07:26 ] - แต่งตั้งผู้ปฏบัติหน้าที่ เวรประจำเดือน กรกฎาคม 2556 โดย : personnel (88)
[ เมื่อ : 03 ก.ค. 2556,08:07:21 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรประจำเดือน กรกฎาคม 2556 โดย : personnel (248)
[ เมื่อ : 05 ก.ค. 2556,11:07:20 ] - คำสั่ง อต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ฯ โดย : personnel (174)
[ เมื่อ : 11 ก.ค. 2556,10:07:40 ] - ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาค้างส่งใบ รบ. ปีการศึกษา 2556 โดย : register (393)
[ เมื่อ : 16 ก.ค. 2556,11:07:48 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2556 โดย : zero (175)
[ เมื่อ : 24 ม.ค. 2557,08:01:14 ] - กำหนดการอาชีวะสัมพันธ์ 57 (แก้ไขล่าสุด) โดย : personnel (144)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2557,22:01:36 ] - สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ 2557 โดย : personnel (164)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2557,16:01:57 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ (วก.ลำปลายมาศ) โดย : passadu (340)
[ เมื่อ : 25 ก.ค. 2556,09:07:35 ] - มอบเกียรติบัตรบุคคลผู้กระทำความดี โครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (398)
[ เมื่อ : 25 ก.ค. 2556,15:07:32 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาการออกแบบติดตั้งฯ โดย : zero (210)
[ เมื่อ : 16 พ.ค. 2557,08:05:33 ] - ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาคณิคศาสตร์ โดย : personnel (265)
[ เมื่อ : 02 ส.ค. 2556,08:08:48 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์หน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย : personnel (180)
[ เมื่อ : 04 ส.ค. 2556,21:08:45 ] - เรื่องการขอย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2556 โดย : personnel (165)
[ เมื่อ : 04 ส.ค. 2556,21:08:01 ] - คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่พิเศษประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) โดย : personnel (262)
[ เมื่อ : 04 ส.ค. 2556,21:08:24 ] - เกณฑ์การกู้ ชพค. ใหม่ โดย : personnel (362)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2556,15:08:57 ] - ข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา โดย : personnel (183)
[ เมื่อ : 06 ส.ค. 2556,13:08:15 ] - วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คว้าสุดยอดนักออกแบบเสื้อผ้าเวที “Chinaworld Fashion Design Contest 2013 โดย : public (445)
[ เมื่อ : 07 ส.ค. 2556,11:08:50 ] - กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย : personnel (283)
[ เมื่อ : 14 ส.ค. 2556,09:08:53 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มเกษียณ โดย : zero (228)
[ เมื่อ : 14 ส.ค. 2556,21:08:04 ] - ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้นฯ โดย : passadu (254)
[ เมื่อ : 19 ส.ค. 2556,08:08:34 ] - แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษระอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดย : zero (344)
[ เมื่อ : 20 ส.ค. 2556,16:08:43 ] - เชิญชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเลขานุการ จัดโดย ชมรมเลขานุการ โดย : public (224)
[ เมื่อ : 20 ส.ค. 2556,16:08:21 ] - เชิญชมการแข่งขันและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จัดโดย ชมรมภาษาอังกฤษ โดย : public (208)
[ เมื่อ : 27 ส.ค. 2556,17:08:32 ] - เชิญร่วมชมการประกวดโครงการวิชาชีพ จัดโดย ชมรมเลขานุการ วันที่ 6 กันยายน 2556 โดย : public (186)
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2556,09:09:24 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ โดย : personnel (290)
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2556,22:09:43 ] - คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย : personnel (257)
[ เมื่อ : 03 ก.ย. 2556,19:09:18 ] - แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูครั้งที่ 2ปีงบประมาณ2556 โดย : personnel (372)
[ เมื่อ : 23 ส.ค. 2556,09:08:05 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร โดย : passadu (235)
[ เมื่อ : 04 ก.ย. 2556,11:09:01 ] - นักกีฬามวยไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ โดย : public (486)
[ เมื่อ : 06 ก.ย. 2556,10:09:55 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย : register (611)
[ เมื่อ : 06 ก.ย. 2556,10:09:19 ] - ประกาศ กำหนดวัน เวลาลงทะเบียนเรียน การปิด เปิดภาคเรียน โดย : register (1054)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2556,13:09:59 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (289)
[ เมื่อ : 23 ก.ย. 2556,12:09:18 ] - ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย : personnel (292)
[ เมื่อ : 26 ก.ย. 2556,10:09:09 ] - แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) โดย : personnel (266)
[ เมื่อ : 30 ก.ย. 2556,12:09:48 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย : personnel (214)
[ เมื่อ : 30 ก.ย. 2556,16:09:41 ] - รางวัลชนะเลิศ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนร./นศ./ประชาชนทั่วไป ผลงานชื่อ "Thai coco" โดย : public (555)
[ เมื่อ : 30 ก.ย. 2556,16:09:14 ] - รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.)/อุดมศึกษา โดย : public (328)
[ เมื่อ : 01 ต.ค. 2556,11:10:58 ] - วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย : public (249)
[ เมื่อ : 09 ต.ค. 2556,10:10:23 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการแต่งกายและตรวจคัดกรองสารเสพติดนักศึกษา โดย : zero (268)
[ เมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,10:06:03 ] - กำหนดการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2,3 โดย : zero (162)
[ เมื่อ : 17 มิ.ย. 2557,21:06:48 ] - - รางวัลชมเชย ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา โดย : public (149)
[ เมื่อ : 12 มิ.ย. 2557,18:06:55 ] - กำหนดการพิธีไหว้ครูฯ ประจำปีการศึกษา2557 โดย : activity (251)
[ เมื่อ : 16 มิ.ย. 2557,10:06:56 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2 โดย : zero (181)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2557,15:06:30 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 รายการ โดย : passadu (252)
[ เมื่อ : 11 ต.ค. 2556,11:10:43 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 โดย : personnel (328)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2556,10:10:56 ] - แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2557 โดย : zero (244)
[ เมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:06:32 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (216)
[ เมื่อ : 03 มิ.ย. 2557,10:06:51 ] - แบบฟอร์มหลักสูตรแนวทางจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(work-Integrated Learning:WIL) โครงการ Fix it Center โดย : public (229)
[ เมื่อ : 03 มิ.ย. 2557,17:06:53 ] - ประกาศผูชนะการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดย : passadu (114)
[ เมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:06:32 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรยามประจำวัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดย : personnel (220)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2556,14:10:42 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ 2.2556 โดย : personnel (327)
[ เมื่อ : 02 ธ.ค. 2556,09:12:11 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ เวรประจำวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย : personnel (258)
[ เมื่อ : 04 ธ.ค. 2556,09:12:57 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (205)
[ เมื่อ : 05 ธ.ค. 2556,12:12:44 ] - มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (218)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2556,17:12:57 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (142)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2556,17:12:14 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (187)
[ เมื่อ : 09 ธ.ค. 2556,15:12:47 ] - รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภททอล์กโชว์ โครงการประกวดยุวชนประกันภัย 56 โดย : public (294)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2556,13:12:30 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดโลกอาชีพ ปีการศึกษา 2556 โดย : zero (222)
[ เมื่อ : 08 ธ.ค. 2556,18:12:11 ] - วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2556 โดย : public (121)
[ เมื่อ : 18 ธ.ค. 2556,09:12:42 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ( จำนวน 1 อัตรา) โดย : personnel (146)
[ เมื่อ : 31 พ.ค. 2557,20:05:52 ] - ขอเชิญนักศึกษาระดับ ปวส.1 สายม.6 ทุกคนประชุม โดย : activity (176)
[ เมื่อ : 22 พ.ค. 2557,17:05:18 ] - ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการเงิน และงานสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย : personnel (223)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2556,17:12:25 ] - มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (444)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2556,17:12:14 ] - มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (243)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2556,17:12:15 ] - มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (243)
[ เมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,15:12:26 ] - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย : personnel (181)
[ เมื่อ : 26 ธ.ค. 2556,15:12:04 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ เวรประจำวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (212)
[ เมื่อ : 26 ธ.ค. 2556,15:12:31 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (236)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2557,08:01:02 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (264)
[ เมื่อ : 16 ม.ค. 2557,18:01:52 ] - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (โควตา) ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงใหม่) โดย : evaluate (1931)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2557,16:01:36 ] - ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการฯ โดย : passadu (175)
[ เมื่อ : 17 ม.ค. 2557,15:01:57 ] - ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ โดย : passadu (205)
[ เมื่อ : 07 ม.ค. 2557,15:01:53 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุวชนประกันภัย (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (169)
[ เมื่อ : 07 ม.ค. 2557,15:01:11 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (207)
[ เมื่อ : 12 ม.ค. 2557,10:01:26 ] - การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557 โดย : personnel (181)
[ เมื่อ : 08 ม.ค. 2557,17:01:21 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูบัญชี โดย : personnel (183)
[ เมื่อ : 12 ม.ค. 2557,10:01:47 ] - เสนอหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสาธารณกุศล โดย : personnel (116)
[ เมื่อ : 21 พ.ค. 2557,21:05:41 ] - การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2557 โดย : personnel (508)
[ เมื่อ : 10 ม.ค. 2557,11:01:07 ] - ประกาศ รายชื่อผู้ทีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา (ทั้งปกติและสมัครในงานเปิดโลกอาชีพ) โดย : evaluate (831)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2557,11:01:40 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานอาชีวะสัมพันธ์ 2557 (ปรับใหม่) โดย : personnel (163)
[ เมื่อ : 20 ก.ค. 2555,12:01:13 ] - สรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 โดย : plan (449)
[ เมื่อ : 17 มิ.ย. 2556,12:01:41 ] - สรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โดย : plan (494)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2557,08:01:50 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรง โดย : personnel (139)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2557,17:01:48 ] - รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๗ โดย : personnel (160)
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2557,21:01:05 ] - การอบรมหลักสูตรครูสมาธิ โดย : personnel (121)
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2557,21:01:59 ] - การขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย : personnel (171)
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2557,22:01:39 ] - การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา โดย : personnel (171)
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2557,23:01:06 ] - แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา181 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย : personnel (129)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,10:01:08 ] - รางวัลชนะเลิศอันดับ1เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบวิทยุสื่อสาร ระดับภาค ปี 56 โดย : public (104)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,11:01:53 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพ"งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์" ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (184)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,12:01:06 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix it Center สัญจรบริการชุมชน โดย : zero (124)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,13:01:33 ] - โครงการชมรมเลขานุการติดตามและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย : public (96)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,11:01:55 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพ "งานฝีมือ (ปวช.)" ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (144)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,17:01:10 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิบ้านต้นไม้แห่งชีวิต โดย : zero (224)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,15:01:49 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทดนตรีไทย ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (149)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,15:01:59 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภท"พิธีกร" ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (205)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,15:01:56 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 "เพลงไทยสากลชาย" ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (178)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,15:01:59 ] - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ดนตรีพื้นบ้าน "ซออู้" ระดับภาคฯ ปี 56 โดย : public (238)
[ เมื่อ : 27 ม.ค. 2557,15:01:30 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการบัญชี โดย : personnel (191)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,09:01:34 ] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาการบัญชี โดย : personnel (184)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,17:01:42 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แผนก โดย : zero (48)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2557,17:01:47 ] - ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แผนก โดย : zero (159)
[ เมื่อ : 30 ม.ค. 2557,09:01:20 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (167)
[ เมื่อ : 31 ม.ค. 2557,09:01:52 ] - โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน โดย ชมรมภาษาอังกฤษ โดย : public (195)
[ เมื่อ : 31 ม.ค. 2557,16:01:50 ] - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย : personnel (238)
[ เมื่อ : 04 ก.พ. 2557,10:02:17 ] - รางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ โดย : public (256)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,10:02:36 ] - สมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ โดย : public (178)
[ เมื่อ : 07 ก.พ. 2557,08:02:52 ] - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย : personnel (190)
[ เมื่อ : 07 ก.พ. 2557,08:02:24 ] - การย้ายประจำปีครั้งที่ 1.2557 และขอให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย โดย : personnel (209)
[ เมื่อ : 13 ก.พ. 2557,10:02:44 ] - ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ ปี 56 โดย : zero (286)
[ เมื่อ : 10 ก.พ. 2557,17:02:10 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ โดย : passadu (172)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2557,09:02:35 ] - รางวัลชนะเลิศ พิธีกรเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 23 โดย : public (116)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2557,10:02:59 ] - รางวัลชนะเลิศ พิธีกรเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 23 โดย : public (269)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2557,15:02:11 ] - ฟอร์มแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย : zero (251)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2557,15:02:45 ] - ใบสมัคร "ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2556" งานครูที่ปรึกษา โดย : zero (245)
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2557,14:02:04 ] - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (416)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2557,10:02:55 ] - รางวัลชนะเลิศ เพลงไทยสากลชาย ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 23 โดย : public (228)
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2557,14:02:58 ] - จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ โดย : passadu (191)
[ เมื่อ : 13 ก.พ. 2557,09:02:01 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ โดย : public (219)
[ เมื่อ : 13 ก.พ. 2557,15:02:13 ] - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อศึกษาต่อวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557 โดย : evaluate (1691)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2557,14:02:13 ] - มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย : public (668)
[ เมื่อ : 21 ก.พ. 2557,15:02:34 ] - รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ สิ่่ิ่งประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบวิทยุสื่อสาร โดย : public (519)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,10:02:26 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (4)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:24 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (8)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:08 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (13)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:24 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (59)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:56 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (14)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:02 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (42)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,11:02:22 ] - รางวัลเหรียญเงิน “กีฬาเอ็กซ์ตรีม” ระดับชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส โดย : public (427)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2557,16:02:28 ] - ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเลขานุการ โดยชมรมเลขานุการ โดย : public (238)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2557,13:02:27 ] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วท.บร. ปีการศึกษา 2557 โดย : evaluate (2450)
[ เมื่อ : 26 ก.พ. 2557,15:02:41 ] - การยื่นขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษา กรณีเป็นนักศึกษาเกษตรกรชาวนา โดย : public (429)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2557,09:02:17 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย : zero (365)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2557,17:02:38 ] - ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (148)
[ เมื่อ : 12 มี.ค. 2557,16:03:35 ] - เชิญนร.นศ.สมัครคัดเลือกรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 (รอบที่ 3) โดย : public (217)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2557,21:02:12 ] - มอบเกียรติบัตรให้ผู้กระทำความดี ตามโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ปี 56 โดย : public (276)
[ เมื่อ : 03 มี.ค. 2557,08:03:54 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรยามประจำวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (318)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2557,21:02:56 ] - มอบเกียรติบัตรให้ผู้กระทำความดี ตามโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ปี 56 โดย : public (247)
[ เมื่อ : 03 มี.ค. 2557,17:03:27 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ (วก.ลำปลายมาศ) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดย : passadu (207)
[ เมื่อ : 04 มี.ค. 2557,13:03:24 ] - คำสั่ง ตรวจและจัดทำผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย : evaluate (650)
[ เมื่อ : 19 มี.ค. 2557,21:03:10 ] - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดย : personnel (225)
[ เมื่อ : 22 มี.ค. 2557,11:03:46 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ) โดย : personnel (242)
[ เมื่อ : 24 มี.ค. 2557,20:03:37 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (152)
[ เมื่อ : 25 มี.ค. 2557,18:03:41 ] - การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (WorldSkills Thailand 2014) โดย : public (40)
[ เมื่อ : 25 มี.ค. 2557,18:03:43 ] - การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (WorldSkills Thailand 2014) โดย : public (290)
[ เมื่อ : 27 มี.ค. 2557,17:03:59 ] - คำสั่งเวร-ยามรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2557 โดย : personnel (226)
[ เมื่อ : 28 มี.ค. 2557,13:03:31 ] - รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 56 โดย : public (258)
[ เมื่อ : 28 มี.ค. 2557,14:03:42 ] - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.บร. (รอบ 2) โดย : evaluate (474)
[ เมื่อ : 28 มี.ค. 2557,14:03:48 ] - คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.บร (รอบ 2) โดย : evaluate (320)
[ เมื่อ : 02 เม.ย. 2557,17:04:28 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 1 และอาคาร 5 จำนวน 1 ชุด โดย : passadu (150)
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2557,09:04:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วท.บร. (รอบ 2)ปีการศึกษา 2557 โดย : evaluate (1217)
[ เมื่อ : 17 เม.ย. 2557,08:04:23 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดย : zero (362)
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2557,09:04:52 ] - กำหนดการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช โดย : zero (541)
[ เมื่อ : 18 เม.ย. 2557,09:04:08 ] - กำหนดการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส. โดย : zero (491)
[ เมื่อ : 24 เม.ย. 2557,16:04:00 ] - ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร 1 และอาคาร 5 จำนวน 1 ชุด โดย : passadu (126)
[ เมื่อ : 24 เม.ย. 2557,22:04:24 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ) โดย : personnel (164)
[ เมื่อ : 28 เม.ย. 2557,08:04:39 ] - คำสั่งประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปี 2557 โดย : zero (355)
[ เมื่อ : 29 เม.ย. 2557,06:04:22 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างหลายอัตรา โดย : personnel (469)
[ เมื่อ : 30 เม.ย. 2557,07:04:05 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาต่าง ๆ โดย : personnel (257)
[ เมื่อ : 30 เม.ย. 2557,16:04:39 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย : register (388)
[ เมื่อ : 06 พ.ค. 2557,10:05:54 ] - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (169)
[ เมื่อ : 06 พ.ค. 2557,10:05:02 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (196)
[ เมื่อ : 06 พ.ค. 2557,16:05:00 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ ๑.๒๕๕๗ โดย : personnel (245)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2557,09:05:47 ] - ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 โดย สอศ. โดย : public (144)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2557,10:05:47 ] - ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 โดย สอศ. (ต่อ โดย : public (147)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2557,10:05:48 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดย : zero (183)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2557,16:05:58 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาเลขานุการ 1 ตำแหน่ง โดย : saraban (317)
[ เมื่อ : 08 พ.ค. 2557,10:05:03 ] - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำภาคเรียนที่ 1.57 โดย : personnel (274)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2557,08:05:20 ] - ์NEWรายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2557 โดย : register (661)
[ เมื่อ : 12 พ.ค. 2557,21:05:43 ] - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร (KM) รอบ 2 โดย : personnel (174)
[ เมื่อ : 02 มิ.ย. 2557,21:06:17 ] - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา2557 โดย : activity (216)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2557,09:05:27 ] - ดาวน์โหลด ตารางเรียน 1 - 2557 (ยนต์, กลโรงงาน, เชื่อมโลหะ, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง) โดย : evaluate (544)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2557,09:05:16 ] - ดาวน์โหลด ตารางเรียน 1 - 2557 (การบัญชี, การขาย-การตลาด, การเลขานุการ, คอมพิวเตอร์) โดย : evaluate (304)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2557,09:05:54 ] - ดาวน์โหลด ตารางเรียน 1 - 2557 (ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, สถาปัตยกรรม) โดย : evaluate (278)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2557,09:05:17 ] - ดาวน์โหลด ตารางเรียน 1 - 2557 (อาหารและโภชนาการ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, คหกรรมทั่วไป) โดย : evaluate (174)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2557,11:05:00 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (งานครูที่ปรึกษ โดย : zero (240)
[ เมื่อ : 14 พ.ค. 2557,17:05:32 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาคณิตศาสตร์ โดย : personnel (211)
[ เมื่อ : 19 พ.ค. 2557,16:05:41 ] - แบบฟอร์ม - โครงการสอน / แผนการเรียนรู้ (ใหม่) โดย : evaluate (152)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2557,11:05:11 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับใหม่ ณ วันที่ 15 พค.57)งานครูที่ปรึกษา โดย : zero (227)
[ เมื่อ : 15 พ.ค. 2557,11:05:13 ] - แจ้งกำหนดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2557 โดย : activity (221)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,12:08:06 ] - เหรียญทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (108)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,13:08:59 ] - เหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (142)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,13:08:49 ] - เหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นพินเวท กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (116)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,13:08:26 ] - เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเปเปอร์เวท กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (176)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,13:08:56 ] - ครูผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลหญิงยอดเยี่ยม จากกีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (133)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:49 ] - ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นยอดเยี่ยม กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (202)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:27 ] - เหรียญทอง วิ่ง 200 ม. กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (187)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:37 ] - เหรียญทองแดง วิ่ง 4*100 ม. กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (153)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:10 ] - เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักหญิง กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (177)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:07 ] - เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักชาย กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (296)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,14:08:56 ] - เหรียญทองแดง กระโดดไกล กีฬาอาชีวฯระดับภาค ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสาน ลำดวนเกมส์" โดย : public (297)
[ เมื่อ : 05 ส.ค. 2557,15:08:45 ] - ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ฯ โดย : passadu (309)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:11:27 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย : zero (148)
[ เมื่อ : 21 ส.ค. 2557,09:08:12 ] - โครงการชมรมเลขานุการรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชินี โดย : public (175)
[ เมื่อ : 25 ส.ค. 2557,09:08:55 ] - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (216)
[ เมื่อ : 27 ส.ค. 2557,12:08:43 ] - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเลขานุการ โดย : public (181)
[ เมื่อ : 27 ส.ค. 2557,12:08:38 ] - โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก โดย : public (165)
[ เมื่อ : 28 ส.ค. 2557,13:08:19 ] - รางวัลชนะเลิศ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดย : public (394)
[ เมื่อ : 28 ส.ค. 2557,13:08:59 ] - รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสะุเหลือใช้ ปี 2557 โดย : public (645)
[ เมื่อ : 01 ก.ย. 2557,11:09:22 ] - คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เวร - ยาม ประจำเดือน กันยายน 2557 โดย : personnel (248)
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2557,15:09:15 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ (กลุ่มที่ 1) โดย : passadu (144)
[ เมื่อ : 02 ก.ย. 2557,15:09:42 ] - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 2 รายการ (กลุ่มที่ 1) โดย : passadu (162)
[ เมื่อ : 19 พ.ย. 2557,11:11:44 ] - รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 new ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดย : register (433)
[ เมื่อ : 09 ก.ย. 2557,16:09:07 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย : register (208)
[ เมื่อ : 10 ก.ย. 2557,15:09:51 ] - โครงการ "ประกวดโครงการวิชาชีพ" ชมรมเลขานุการ โดย : public (214)
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,23:09:09 ] - รายชื่อและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดย : personnel (176)
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,09:09:07 ] - มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย : dvt (382)
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,09:09:10 ] - รายงานข้อมูลการทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : dvt (336)
[ เมื่อ : 11 ก.ย. 2557,11:09:08 ] - หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ โดย : dvt (387)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2557,11:09:12 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 โดย : public (308)
[ เมื่อ : 12 ก.ย. 2557,11:09:30 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่น 46 กก.กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ โดย : public (417)
[ เมื่อ : 15 ก.ย. 2557,08:09:44 ] - รายชื่อนักศึกษาศูนย์ประโคนชัยภาคเรียนที่ 1/2557 โดย : register (322)
[ เมื่อ : 18 ก.ย. 2557,14:09:57 ] - แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงงบประมาณ 2558 โดย : zero (211)
[ เมื่อ : 24 ก.ย. 2557,09:09:49 ] - คำสั่งมอบหมายภาระงานครูอัตราจ้างช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โดย : personnel (235)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:10 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างยนต์ โดย : activity (243)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:08 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างกลโรงงาน โดย : activity (126)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:53 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างเชื่อม โดย : activity (92)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:30 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างไฟฟ้า โดย : activity (192)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:26 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างอิเล็คฯ โดย : activity (221)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:01 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างก่อสร้าง โดย : activity (127)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:54 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างโยธา โดย : activity (169)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:35 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมช่างสถาปัตย์ โดย : activity (90)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:31 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมการบัญชี โดย : activity (164)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:43 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมคอมฯ โดย : activity (165)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:19 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมเลขาฯ โดย : activity (167)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:59 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมอาหาร โดย : activity (149)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:43 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมคหกรรมทั่วไป โดย : activity (163)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,08:10:26 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมผ้าฯ โดย : activity (169)
[ เมื่อ : 02 ต.ค. 2557,09:10:40 ] - ประกาศผลกิจกรรม1/57 ชมรมการขาย โดย : activity (283)
[ เมื่อ : 03 ต.ค. 2557,15:10:31 ] - แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 โดย : personnel (261)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2557,16:10:07 ] - แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย : zero (163)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2557,18:10:02 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (ยนต์, กลโรงงาน, เชื่อมโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์) โดย : evaluate (1476)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2557,18:10:24 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (ก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตย์) โดย : evaluate (519)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2557,18:10:07 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (บัญชี, การตลาด, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์) โดย : evaluate (1111)
[ เมื่อ : 14 ต.ค. 2557,18:10:09 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อาหารและโภชนาการ, คหกรรมทั่วไป, ผ้าและเครื่องแต่งกาย) โดย : evaluate (340)
[ เมื่อ : 16 ต.ค. 2557,15:10:38 ] - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างยนต์ โดย : personnel (349)
[ เมื่อ : 20 ต.ค. 2557,08:10:21 ] - เกณฑ์การประเมินศักยภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดย : zero (157)
[ เมื่อ : 24 ต.ค. 2557,10:10:11 ] - รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 โดย : register (554)
[ เมื่อ : 07 พ.ย. 2557,14:11:06 ] - สำเนาคำสั่งจ้าง เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดย : personnel (178)
[ เมื่อ : 07 พ.ย. 2557,14:11:48 ] - สำเนาคำสั่งจ้าง เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) โดย : personnel (226)
[ เมื่อ : 29 ต.ค. 2557,16:10:39 ] - กำหนดการจัดประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะ โดย : activity (215)
[ เมื่อ : 07 พ.ย. 2557,14:11:09 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (319)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,09:11:11 ] - คำสั่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 57 โดย : zero (466)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,09:11:22 ] - คำสั่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม) ปีการศึกษา 2557) โดย : zero (148)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,15:11:04 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการแต่งเพลงร้องเพลงรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน ระดับภาค โดย : public (224)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:11:08 ] - ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (ระดับภูมิภาค) โดย : public (232)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:11:02 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครุภัณฑ์ ๒๒ รายการ)) โดย : passadu (182)
[ เมื่อ : 10 พ.ย. 2557,16:11:14 ] - การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบี้ยงต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย : Zero (142)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,09:11:22 ] - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการ ปีการศึกษา 2557 โดย : zero (153)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,09:11:26 ] - คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดย : saraban (129)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,10:11:07 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(ทักษะวิชาชีพพื้นฐ โดย : saraban (130)
[ เมื่อ : 11 พ.ย. 2557,10:11:32 ] - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม) โดย : saraban (218)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:11:15 ] - แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (สาขาวิชาการตลาด) โดย : saraban (198)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:11:59 ] - แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) โดย : saraban (202)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:11:56 ] - แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (ประเภทวิชา คหกรรม) โดย : saraban (218)
[ เมื่อ : 12 พ.ย. 2557,09:11:47 ] - แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม) โดย : saraban (281)
[ เมื่อ : 13 พ.ย. 2557,15:11:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุ โดย : passadu (137)
[ เมื่อ : 14 พ.ย. 2557,13:11:16 ] - เชิญร่วมงาน 44 ปี คืนสู่เหย้าชาวช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : public (584)
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,11:11:08 ] - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย : plan (280)
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,11:11:24 ] - งบหน้ารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย : plan (149)
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:58 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ จำนวน 2 รายการ โดย : passadu (303)
[ เมื่อ : 20 พ.ย. 2557,15:11:44 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายอาชีวะอำเภอฯ จำนวน 2 รายการ โดย : passadu (180)
[ เมื่อ : 26 ม.ค. 2558,12:01:47 ] - สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (370)
[ เมื่อ : 24 พ.ย. 2557,15:11:04 ] - รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมภาคเรียน 2/2557 โดย : register (406)
[ เมื่อ : 26 พ.ย. 2557,09:11:10 ] - รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์โดยการรับสมัครตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดย : evaluate (8022)
[ เมื่อ : 01 ธ.ค. 2557,09:12:27 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรประจำวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (242)
[ เมื่อ : 01 ธ.ค. 2557,14:12:54 ] - ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. เทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (284)
[ เมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,08:12:46 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ฯ โดย : zero (158)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,11:12:55 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (93)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,11:12:31 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (116)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,11:12:11 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (129)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,11:12:32 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (112)
[ เมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,11:12:37 ] - รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล (ของหายได้คืน) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย : public (99)
[ เมื่อ : 17 ธ.ค. 2557,13:12:32 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้างประจำศูนย์ลำปลายมาศ จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (357)
[ เมื่อ : 17 ธ.ค. 2557,13:12:59 ] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ลำปลายมาศ จำนวน ๑ อัตรา โดย : personnel (337)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:50 ] - โปรแกรมกีฬาฟุตบอล โดย : activity (103)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:35 ] - โปรแกรมกีฬาฟุตซอล โดย : activity (76)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:57 ] - โปรแกรมบาสเก็ตบอล โดย : activity (94)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:59 ] - โปรแกรมวอลเลย์บอล โดย : activity (169)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:48 ] - โปรแกรมเซปัคตระกร้อ โดย : activity (80)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:58 ] - โปรแกรมแบดมินตัน โดย : activity (80)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:08 ] - โปรแกรมแบดมินตัน โดย : activity (68)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:20 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส โดย : activity (180)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:25 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส โดย : activity (239)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:30 ] - โปรแกรมเทเบิลเทนนิส โดย : activity (217)
[ เมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,16:12:18 ] - โปรแกรมกรีฑา/พื้นบ้าน โดย : activity (303)
[ เมื่อ : 22 ธ.ค. 2557,16:12:59 ] - เกณฑ์การตัดสินผู้นำเชียร์ ปรับปรุงใหม่ โดย : activity (302)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:00 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ประเภทพิธีกร ระดับภาค โดย : public (133)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:59 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยสากล ระดับภาค โดย : public (380)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:05 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยสากล ระดับภาค โดย : public (287)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:29 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดนตรีไทย ประเภทซออู้ ระดับภาค โดย : public (132)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:18 ] - รางวัลเหรียญทองดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : public (279)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:56 ] - รางวัลชนะเลิศ ดนตรีไทย ประเภทซอด้วง ระดับภาค โดย : public (139)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:52 ] - รางวัลชนะเลิศ ดนตรีไทย ประเภทขิมสาย ระดับภาค โดย : public (389)
[ เมื่อ : 24 ธ.ค. 2557,10:12:30 ] - รางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอ็กซตรีม ประเภท สปีดสเก็ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 โดย : public (244)
[ เมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,13:12:52 ] - ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุระบบเครือข่าย จำนวน 11 รายการ โดย : passadu (202)
[ เมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,13:12:17 ] - ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต จำนวน 14 ตัว โดย : passadu (192)
[ เมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,16:12:29 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรประจำวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ โดย : personnel (631)
[ เมื่อ : 30 ธ.ค. 2557,16:12:53 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดย : evaluate (3221)
[ เมื่อ : 06 ม.ค. 2558,12:01:09 ] - นักเรียนดี ในโครงการของหายได้คืน ประจำปี 2558 โดย : public (480)
[ เมื่อ : 07 ม.ค. 2558,08:01:24 ] - กำหนดการพิธีเปิดกีฬาสี โดย : activity (381)
[ เมื่อ : 08 ม.ค. 2558,09:01:27 ] - รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทบรรเทาสาธารณภัย ระดับภาค โดย : public (232)
[ เมื่อ : 08 ม.ค. 2558,11:01:23 ] - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทบรรเทาสาธารณภัย ระดับภาค โดย : public (451)
[ เมื่อ : 08 ม.ค. 2558,11:01:13 ] - รางวัล Honour Award ส่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ระดับภาค โดย : public (474)
[ เมื่อ : 13 ม.ค. 2558,15:01:40 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (129)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,10:01:51 ] - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 โดย : evaluate (3112)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,11:01:40 ] - ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โดย : plan (132)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,11:01:26 ] - ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 โดย : plan (205)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,12:01:00 ] - ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 โดย : plan (219)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,12:01:05 ] - ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โดย : plan (198)
[ เมื่อ : 15 ม.ค. 2558,12:01:08 ] - ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 โดย : plan (339)
[ เมื่อ : 19 ม.ค. 2558,18:01:32 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดย : passadu (126)
[ เมื่อ : 21 ม.ค. 2558,17:01:09 ] - ขอเชิญร่วมโครงการ"ชมรมเลขานุการติดตามและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง" โดย : public (461)
[ เมื่อ : 22 ม.ค. 2558,15:01:39 ] - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา โดย : personnel (531)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2558,10:01:01 ] - แบบฟอร์มคุณธรรม จรยธรรม ค่นิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย : zero (217)
[ เมื่อ : 23 ม.ค. 2558,14:01:27 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Fix it Center สัญจรฯ บริการโรงเรียน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย : zero (262)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2558,14:01:37 ] - จังหวัดบุรีรัมย์มอบเกียรติบัตร นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ โดย : public (124)
[ เมื่อ : 29 ม.ค. 2558,15:01:17 ] - รับมอบเกียรติยกย่องชมเชยหน่วยงานที่มีผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ดีเด่น โดย : public (645)
[ เมื่อ : 03 ก.พ. 2558,14:02:14 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรประจำวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดย : personnel (455)
[ เมื่อ : 05 ก.พ. 2558,16:02:50 ] - ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทเครื่องดนตรีไทย โดย : public (346)
[ เมื่อ : 05 ก.พ. 2558,16:02:13 ] - ผลงานการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประเภทพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช โดย : public (404)
[ เมื่อ : 12 ก.พ. 2558,10:02:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดย : passadu (106)
[ เมื่อ : 17 ก.พ. 2558,10:02:54 ] - โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดย : public (303)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,08:02:00 ] - ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดย : passadu (117)
[ เมื่อ : 10 ก.พ. 2558,19:02:15 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์งานปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (119)
[ เมื่อ : 10 ก.พ. 2558,20:02:42 ] - ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์งานปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (110)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2558,18:02:33 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2558 โดย : passadu (84)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2558,09:02:14 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่องผลการสอบราคาซื้อวัสดุระบบเครือข่าย จำนวน ๑๑ รายการ โดย : passadu (124)
[ เมื่อ : 11 ก.พ. 2558,14:02:30 ] - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วท.บร. โควตา OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2558 โดย : evaluate (1296)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:22 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (52)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:43 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (82)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:45 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (70)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:51 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (69)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:57 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (74)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:59 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (2)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:06 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (86)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:08 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (70)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:11 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (2)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:19 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา 2558 โดย : passadu (61)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:43 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา 2558 โดย : passadu (50)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:46 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา 2558 โดย : passadu (9)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:49 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา 2558 โดย : passadu (1)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:10 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา 2558 โดย : passadu (98)
[ เมื่อ : 18 ก.พ. 2558,18:02:14 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (73)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2558,09:02:44 ] - รางวัลเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติระบบไฟฉุกเฉินน้ำท่วม ระดับชาติ โดย : public (615)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2558,09:02:28 ] - รางวัลเหรียญเงิน เครื่องเตือนภัยน้ำหลากด้วยระบบ DTMF ผ่านวิทยุสื่อสาร ระดับชาติ โดย : public (674)
[ เมื่อ : 19 ก.พ. 2558,09:02:06 ] - รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ โดย : public (524)
[ เมื่อ : 20 ก.พ. 2558,16:02:45 ] - ประชาพิจารณ์ งานปรับปรุงระบบประปา วก.ลำปลายมาศ งบประมาณ ๒๕๕๘ โดย : passadu (134)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2558,18:02:42 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม 2558 โดย : passadu (105)
[ เมื่อ : 24 ก.พ. 2558,19:02:23 ] - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 2558 โดย : passadu (88)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2558,17:03:21 ] - ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา วก.ลำปลายมาศ ดำเนินการโดย วท.บร โดย : passadu (154)
[ เมื่อ : 27 ก.พ. 2558,18:02:04 ] - ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม. โดย : passadu (154)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2558,18:03:34 ] - ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ งานปรับปรุงถนน วก.ลำปลายมาศ ดำเนินการโดย วท.บร โดย : passadu (102)
[ เมื่อ : 09 มี.ค. 2558,18:03:37 ] - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานฯ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ โดย : passadu (78)
[ เมื่อ : 20 มี.ค. 2558,13:03:35 ] - ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงานฯ โดย : passadu (120)
[ เมื่อ : 10 มี.ค. 2558,12:03:05 ] - เชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร โดย : passadu (114)
[ เมื่อ : 11 มี.ค. 2558,17:03:19 ] - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย : passadu (174)
[ เมื่อ : 11 มี.ค. 2558,17:03:25 ] - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม วท.บร โดย : passadu (227)
[ เมื่อ : 11 มี.ค. 2558,17:03:30 ] - ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา(วก.ลำปลายมาศ) โดย : passadu (169)
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,11:03:49 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ วท.บร. ปีการศึกษา 2558 โดย : evaluate (1800)
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,13:03:39 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย : passadu (231)
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,13:03:34 ] - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร.ม.(ครั้งที่ 4) โดย : passadu (179)
[ เมื่อ : 26 มี.ค. 2558,16:03:13 ] - ประกาศผลกิจกรรม2/57 โดย : activity (1456)
[ เมื่อ : 02 เม.ย. 2558,09:04:35 ] - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วท.บร. ปีการศึกษา 2558 (รอบปกติ) โดย : evaluate (2665)
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:28 ] - ประชาพิจารณ์งานปรับปรุงถนน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ) โดย : passadu (387)
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:08 ] - ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไสไม้ ขนาด ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง โดย : passadu (427)
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:57 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศและวก.ประโคนชัย) จำนวน ๙ รายการ โดย : passadu (334)
[ เมื่อ : 03 เม.ย. 2558,17:04:16 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วท.บร (วก. ประโคนชัยและวก. ลำปลายมาศ) จำนวน ๔ รายการ โดย : passadu (400)
[ เมื่อ : 10 เม.ย. 2558,15:04:06 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดย : passadu (270)
[ เมื่อ : 01 พ.ค. 2558,11:05:53 ] - คำสั่งประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (286)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2558,19:05:42 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 แผนกวิชาช่างยนต์, กลโรงงาน, เชื่อมโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ โดย : evaluate (1752)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2558,19:05:19 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 แผนกวิชาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม, การโรงแรม, โรงเรียนเทศบาล 1 โดย : evaluate (747)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2558,19:05:44 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 แผนกวิชาการบัญชี, การเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด โดย : evaluate (899)
[ เมื่อ : 07 พ.ค. 2558,19:05:46 ] - ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 แผนกวิชาผ้าฯ, อาหารฯ, คหกรรมทั่วไป, ปริญญาตรีทุกสาขา โดย : evaluate (540)
[ เมื่อ : 12 พ.ค. 2558,17:05:43 ] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดย : passadu (268)
[ เมื่อ : 12 พ.ค. 2558,17:05:34 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะ, ตู้) โดย : passadu (272)
[ เมื่อ : 17 มิ.ย. 2558,16:06:57 ] - รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดย : register (1198)
[ เมื่อ : 26 พ.ค. 2558,08:05:38 ] - แบบฟอร์มการส่งเวลาเรียน ปวช.1,ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2558 โดย : evaluate (604)
[ เมื่อ : 19 พ.ค. 2558,15:05:29 ] - คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปี 2558 (งานครูที่ปรึกษา) โดย : zero (239)
[ เมื่อ : 27 พ.ค. 2558,09:05:34 ] - โครงการเลืิอกตั้งคณะกรรมการชมรมเลขาวิชาชีพเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย : public (171)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:10 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยี่ยมบ้าน เยือนหอ ชะลอความเสียง โดย : zero (299)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:35 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยือนหอ เยี่ยมบ้าน สานความสุข โดย : zero (229)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:31 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการลดปัญหารการออกกลางคัน ประจำปี 2558 โดย : zero (311)
[ เมื่อ : 11 มิ.ย. 2558,09:06:14 ] - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 โดย : zero (269)
ข่าวสาร
 
ข่าวทั้งหมด |
 
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.