ระบบจัดการ
     ระบบจัดการ  
 
User :
PWD :
  ครู-อาจารย์
ผู้ดูแลระบบ
 
 
     
     ตรวจสอบผลการเรียน
รหัสน.ศ. :
รหัสผ่าน :
 


 
 

  ::หน่วยงานภายใน::
    งานพัสดุ
    งานสารบรรณ
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบุคลากร
    งานศูนย์ข้อมูล
    งานวัดผล
    งานแผน
    งานวิจัย
    งานทะเบียน
    งานกิจกรรม
    งานทวิภาคี


 
  ::ประชาสัมพันธ์::
: ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร
 
     
     
 
[ เมื่อ : 30 ก.ค. 2557,14:07:49 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์ เวรประจำวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (18) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 28 ก.ค. 2557,13:07:22 ] - กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเป็นคนดี ศรีอินทนิล" (24) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 15 ก.ค. 2557,09:07:30 ] - โครงการคืนความสุขให้ประชาชน (87) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:42 ] - แต่งตั้งผู้รักษาการณ์เวรยามประจำวัน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ (96) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,16:06:59 ] - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 (55) รายละเอียด...
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 
     

     
 
  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57
       นางสาวเกศมณี  เทนไธสง  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง&nb...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57
      นายสุรเดช  เก็จรัมย์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57
      นางสาวทศพร  ธรรมนิยม นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57
      นายพลวัฒน์  มารมย์  นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่ม ชก.31-32 วิทยาลัย...
อ่านต่อ...

  รับเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีอินทนิล(ของหายได้คืน) ประจำปี 57
      นายปัญญา  เทือกมูล นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กลุ่ม พณค.21 วิท...
อ่านต่อ...

  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ปวส.
       อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสต...
อ่านต่อ...

 
   
 
     
  ::ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัย ฯ::  
 
[ เมื่อ : 10 ก.ค. 2557,09:07:32 ] - ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) (22) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 01 ก.ค. 2557,17:07:05 ] - ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ รวม 2 กลุ่ม (24) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,13:06:49 ] - ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ (21) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 24 มิ.ย. 2557,17:06:23 ] - ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง รวม 2 กล (23) รายละเอียด...
[ เมื่อ : 23 มิ.ย. 2557,12:06:42 ] - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) (25) รายละเอียด...
 
 
     
  ::ผลงาน คณะผู้บริหารและครู:  
 

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง
"ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด
ของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์"
   โดย : นายธีรชัย ภูทอง
           รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 
 


  เอกสารประกอบการเรียนวิชา กาารเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ
    โดย : ครูนิภาภัทร์  แต่เชื้อสาย
 
    เอกสารประกอบการเรียนวิชา GUI
    โดย : ครูทัศชพัณณ์  ไชยรงฆ์ศรี
 
 
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับ ปวช.

    โดย : ครูสิริญา ภัทรชัยรวี
 
     
     
 
รวมภาพกิจกรรม
 
::การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเป็นคนดี ศรีอินทนิล” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล::


 
   

 
::ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2557::


 
   

 
::การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด::


 
   

 
::เข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557::


 
   

 
::กิจกรรม “คืนความสุขให้ประชาชน”::


 
   

 
::หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ปี 57::


 
   

 
::ทำบุญตักบาตร 76 ปี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ::


 
   

 
::ฝึกอบรมออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล ปี 57 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์::


 
   

อัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
     

 


 
 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-1597, 0-4461-1079 โทรสาร 0-4461-1472
info@btec.ac.th design by Computer Department.