ประชุมข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2562