ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562