ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน