การประชุมเชิงประฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา