มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562