ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการทำแผนพัฒนา