กำหนดให้นักเรียน ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชามาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561