ส่งเสริม การตรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เข้าประชาสัมพันธ์และพบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถว เพื่อเผ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันพฤหัสบดี


ข่าวเด่น