การทดสอบการเรียนธรรมศึกษา ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการทดสอบทางการเรียนตามกำหนดการของสำนักงานแม่กองสนามหลวง ในโครงการธรรมศึกษา โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่29 พฤศจิกายน 2561 สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น