การแนะแนวรับสมัครศึกษาต่อและให้โควตาทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การให้โควตาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ในวันที่ 30 พฤศจิก


ข่าวเด่น