การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์