พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,794 คน โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุ


ข่าวเด่น