ประชุม อศจ.บร.

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการในการประเมิน ภาค ก. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้


ข่าวเด่น