อบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ” จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการ


ข่าวเด่น