จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้นักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ลานขจีวรรณ ตามนโยบายรัฐบาล ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่า


ข่าวเด่น