ประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สร้างการรับรู้ผลการ ผลการดำเนินงานของสถาบันหารอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovat


ข่าวเด่น