การประชุมเชิงประฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดประชุมเชิงประฏิบัติการระบบสารสนเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม smart classroom วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น