เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน รายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2121) จัดทำโดย นายพิสิฐ พางาม ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน รายวิชา หุ่นยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2121) จัดทำโดย นายพิสิฐ พางาม ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น