การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ

คณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น , สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์