ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานบุคลากร
  • งานการเงิน
  • งานการบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานอาคารสถานที่
  • งานทะเบียน
  • งานประชาสัมพันธ์