ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานวางแผนและงบประมาณ

          ไฟล์แนบ  แบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 61

  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

  • งานความร่วมมือ

 

  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

  • งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ