ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือ
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ