ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน