Logo

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เลขที่ 322 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทร 0-4461-1079, Fax 0-4461-1472 มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน ห่างจากศาลากลางหลังเก่า จังหวัด 0.5 กม.

เขตติดต่อ

ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

บริเวณภายในสถานศึกษา

จดที่ดินและบ้านพักอาศัยของเอกชน
ติดถนนจิระ และตรงข้ามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ติดโรงเรียนเทศบาล 1 ติดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นคอนกรีตทั้งหมด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร

ประวัติการจัดตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม ปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 3 ปี

พุทธศักราช 2504
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์

และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง ประเภทช่างก่อสร้าง หลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ศ. 3 และในปี พุทธศักราช 2513 ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก “โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรมและ อนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์ ระดับปวช. ช่างยนต์

พุทธศักราช 2519

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

พุทธศักราช 2520

 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรม

พุทธศักราช 2522

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์” และ อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พุทธศักราช 2524

 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทำการสอนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.ศ.3 เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น 10 แผนก และกำหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2532

 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2535

 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์

พุทธศักราช 2536

 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รับผู้สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

พุทธศักราช 2537

 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย

พุทธศักราช 2538

 เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการรับ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ และรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

พุทธศักราช 2539

 ขยายการรับนักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเปิดรับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย

พุทธศักราช 2540

 เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงดรับนักศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

พุทธศักราช 2540

 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ม นอกจากรับนักศึกษาในระดับอื่นเพิ่ม แล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับ นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาช่างโยธา
1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)
1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม)

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พุทธศักราช 2541

 เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาช่างโยธา ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์

พุทธศักราช 2544

 เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2545

 โครงการพัฒนาครู-อาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาช่างโยธา โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)

พุทธศักราช 2547

 เปิดรับระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งรับ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง

พุทธศักราช 2548

 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง อาเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บุรีรัมย์ และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

   จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พุทธศักราช 2549

 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2552

 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2557

 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ ได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนอำเภอประโคนชัย)

พุทธศักราช 2558

 เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ)

พุทธศักราช 2559

 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2559


(ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2562)


ตราสัญลักษณ์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

       
 

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


นายภูวดล มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044611079