ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*ไฟล์เดียวมีขนาดใหญ่ 107  หน้า 10.4 MB (เนื้อหา)  คลิ๊ก

*ไฟล์เดียวมีขนาดใหญ่ 353  หน้า 94 MB (ภาคผนวก)  คลิ๊ก

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*ไฟล์เดียวมีขนาดใหญ่ 235 หน้า 74.3 MB คลิ๊ก

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*ไฟล์เดียวมีขนาดใหญ่ 248 หน้า 65.1 MB คลิ๊ก

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*ไฟล์เดียวมีขนาดใหญ่ 214 หน้า 122.1 MB คลิ๊ก

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*ไฟล์เดียวมีขนาด 130 หน้า 75.1 MB คลิ๊ก

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*ไฟล์เดียวมีขนาด 116 หน้า 72.3 MB คลิ๊ก