สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและวิชาคณิตศาสตร์