พิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562