การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562