ข้อมูลการบูรณาการ การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการบูรณาการ การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาช่างยนต์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline_แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาช่างไฟฟ้า.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline_แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาช่างโยธา.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาสถาปัตยกรรม.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาการบัญชี.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาการตลาด.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาการจัดการ.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาคอมพิวเตอร์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline แผนกวิชาการโรงแรม.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline คณิตศาสตร์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline วิทยาศาสตร์.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline ภาษาไทย.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline สังคมศึกษา.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline พลานามัย.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline_ภาษาอังกฤษ.pdf

          คลิกดาวน์โหลด >> CodeOnline_ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ.pdf


ข่าวเด่น